skip to Main Content
Promocija Rezultata Projekta „Stanje I Perspektive Razvoja Kulturnog  Turizma Na Području Zeničko-dobojskog Kantona„

Promocija rezultata projekta „Stanje i perspektive razvoja kulturnog turizma na području Zeničko-dobojskog kantona„

 

Projektni tim  Katedre za opću kulturologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, u sastavu prof. dr. Damir Kukić, v. prof. dr. Esad Delibašić, v. as. dr. Mirza Džananović, je u srijedu 26.12.2018. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta, javnosti prezentirao rezultate istraživanja u okviru projekta „Stanje i perspektive razvoja kulturnog turizma na području Zeničko-dobojskog kantona“.

Naime, zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva za nauku i obrazovanje Federacije Bosne i Hercegovine tokom 2018. godine provedeno je istraživanje i analiza stanja kulturnog turizma na području Zeničko-dobojskog kantona. Istraživanje je obuhvatilo nekoliko segmenata poput evidencije kulturnih resursa, izdvajanja za kulturni turizam, analize postojećih strategija razvoja kulturnog turizma, promotivnih materijala, te ispitivanje aktuelnih modela digitalnog mapiranja sadržaja kulturnog turizma u turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona.

Istraživanjem je utvrđeno da Zeničko-dobojski kanton, posjeduje veliki kulturni kapital u formi kulturne baštine, ustanova i organizacija kulture, kulturno-historijskih spomenika i značajnih kulturnih manifestacija. Međutim, rezultati su pokazali da se postojeći resursi ne koriste dovoljno te da  je nužno u budžetima lokalnih zajednica i budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirati značajnija sredstva za oblast turizma i kulturnog turizma. Također, nužno je uspostaviti odgovarajući pravni okvir, formirati Zavod za zaštitu kulturne baštine ZDK, jačati institucionalne kapacitete (info centre, nadležne općinske/gradske službe i nadležna ministarstva), osposobiti infrastrukturu (putne komunikacije, prateće ugostiteljske objekte, turističke info table, digitalnu promociju) i edukovati stručan kadar (turistički vodiči, menadžeri u turizmu).

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top