skip to Main Content

ŠIFRARNIK PROJEKATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

PROJEKTI U 2020. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/20 Gramatička kompetencija studenata engleskog jezika na Odsjeku za engleski jezik i književnost van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, dos. cdr. Adnan Bujak, doc. dr. Melisa Bureković januar – maj 2020. lična sredstva
FF_IN_IR_02/20 Blog kao platforma za učenje u nastavi engleskog jezika struke na univerzitetskom nivou doc. dr. Izela Habul-Šabanović, prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Melisa Bureković, doc. dr. Adnan Bujak, prof. dr. Irma Čehić PF UNSA mart – april 2020. lično
FF_IN_SP_03_20 Jezik i mediji – radionice za studente doc. dr. Alica Arnaut, v. asist. Esmeralda Mustafić, v. asist. Jovana Jokanović februar – juni 2020. lično
FF_IN_SP_04_20 Kulturni front – Organizovanje javnih tribina prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Faruk Kozić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Hazim Begagić, doc. dr. Mirza Džananović, as. Alen Šabanović mart-decembar 2020. lično
FF_EN_SP_05_20 Strategija kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godine prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Faruk Kozić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Hazim Begagić, doc. dr. Mirza Džananović, as. Alen Šabanović juli 2020. – juli 2021. lično
FF_IN_SP_06/20 Didaktičke kompetencije studenata razredne nastave doc. dr. Amer Ćaro oktobar – decembar, 2020. lično
FF_EN_IK_07/20 Izrada portala ZDKULTURA.BA v. prof. dr. Esad Delibašić, as. Alen Šabanović mart – juli 2020. lično
FF_EN_OP_08/20 Upisna politika Odsjeka za kulturalne studije: održavanje ZOOM konsultacija doc. dr. Hazim Begagić mart – oktobar 2020. lično
FF_IN_IR_09/20 Njemačko-bosanski korona rječnik v. prof. dr. Belma Polić oktobar 2020 – maj 2021. lično

PROJEKTI U 2019. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_01/19 Osnivanje debatnog kluba „Demosten“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Prof. dr. Memnuna Hasanica Doc. dr. Alica Arnaut Doc. dr. Mirza Džananović Tamara Jakšić, predsjednica Asocijacije studenata FF-a od 2019. godine —-
FF_IN_OP_02/19 Pokretanje doktorskog studija iz lingvistike Prof. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Alica Arnaut, van. prof. dr. Amela Ćurković, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, van. prof. dr. Edina Solak, van. prof. dr. Belma Prndelj, doc. dr. Almina Lisičić, doc. dr. Melisa Bureković od 2019. godine —-
FF_EN_PD_03/19 Organizacija konferencije FF UNZE Prof. dr. Memnuna Hasanica, predsjednik Programskog odbora; doc. dr. Alica Arnaut, predsjednik Organizacionog odbora; članovi Organizacionog odbora: van. prof. Esad Delibašić, van. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Mirza Džananović, doc. dr. Amer Ćaro, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Almina Lisičić-Hedžić, doc. dr. Naida Bikić, asist. Alen Šabanović, asist. Esmeralda Mustafić, MA, v. asist. Harun Alić, MA od 2019. —-
FF_IN_SP_04/19 Metodičke radionice za učenike osnovne škole i studente studija razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti doc. dr. Alica Arnaut 2019. godina —-
FF_EN_SP/OP_05/19 Studijska posjeta grupe studenata ONJJK Njemačkoj van. prof. dr. Amela Ćurović oktobar, 2019. DAAD
FF_IM_IR_06/19 Autosemantičke i sinsematičke riječi u karahanidskom turskom jeziku (istraživanje djela iz perioda 11 – 13. stoljeće van. prof. dr. Edina Solak doc. dr. Yasemin Uzun v. asist. Mirza Bašić —- 2019. godina —–
FF_IN_SP_07/19 pokretanje časopisa Odsjeka za njemački jezik i književnost Korrelat v. asist. Harun Alić —- 2019. godina —–
FF_IN_PD_08/19 Proljetni party studenata Filozofskog fakulteta UNZE Asocijacija studenata FF UNZE —- 2019. godina —-
FF_IM_PD_09/19 Studentska posjeta Sajmu knjiga u Beogradu Asocijacija studenata FF UNZE FF UNZE 2019. godina lično i FF UNZE
FF_IN_OP_10/19 Pokretanje doktorskog studija Kultura i identitet Katedra za opću kulturologiju Odsjek za kulturalne studije Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost —- od 2019. godine —-
FF_EN_IR_11/19 Mapiranje industrijske kulturne baštine grada Zenice van. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Mirza Džananović, asist. Alen Šabanović Grad Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK mart – decembar 2019. godine Grad Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

PROJEKTI U 2018. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_EM_IK_01/18 Projekat uključivanja zbornika radova Filozofskog fakulteta u CEEOL bazu (godišnji zbornik radova i zbornik radova međunarodne naučno-stručne konferencije Fakulteta) doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta prof. dr. Memnuna Hasanica CEEOL od 2018. godine _____
FF_IN_IR_02/18 Stanje i perspektive razvoja turizma na području Zeničko-dobojskog kantona prof.dr. Damir Kukić, voditelj projekta projektni tim: prof. dr. Esad Delibašić, dr. sc. Edin Tabak, dr. sc. Mirza Džananović _____ 2018. godina FMON
FF_IN_OP_03/18 Osnivanje debatnog kluba na Odsjeku za engleski jezik i književnost doc. dr. Edina Rizvić-Eminović doc. dr. Melisa Bureković asistent Goran Grubešić, MA _____ 2018. godina _____
FF_IN_IR_04/18 I žene su gradile Zenicu van. prof. dr. Esad Delibašić dr. sc. Mirza Džananović _____ 2018. godina ______
FF_IN_OP_05/18 Reakreditacija studijskih programa na FF UNZE dekan, prodekani, QA menadžer, ECTS koordinator, šefovi katedri, šefovi odsjeka _____ 2018 – 2019. _____
FF_IN_OP_06/18 Inoviranje nastavnih planova i programa dekan, prodekani, QA menadžer, ECTS koordinator, šefovi katedri, šefovi odsjeka _____ 2018 – 2019. _____
FF_IN_IR_07/18 Razvoj dinamičke e-platforme i istraživanje fuzzy logikom uticaja iste na upotrebljiva znanja kod studenata dr. sc. Naida Bikić, dr. sc. Nevzudin Buzađija, dr. sc. Dževad Burgić _____ 2018 – 2019. _____
FF_EM_OP_08/18 Projekat uključivanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u CEEPUS mrežu razmjene studenata i nastavnog osoblja doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta prof. dr. Memnuna Hasanica _____ 2018. i dalje Ministarstvo civilnih poslova
FF_IN_IR_09/18 Obrada paremiološkog minimuma u nastavi njemačkog jezika i njegovi ekvivalenti u bosanskom jeziku van. prof. dr. Belma Šator, voditelj projekta, prof. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Amela Ćurković _____ 2018. _____

PROJEKTI U 2017. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/2017 Testiranje jezičkih vještina iz oblasti engleskog jezika studenata na UNZE korištenjem kompjuterskog testa APTIS voditelji projekta: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović doc. dr. Adnan Bujak v. asist. mr. Melisa Bureković _____ januar, 2017 ____
FF_EM_PD_02/2017 Međunarodni naučno-stručni skup o edukaciji doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta projektni tim: dekan, prodekani, šefovi odsjeka _____ od aprila 2017 do aprila 2018 FF, UNZE
do maja 2018.
FF_EM_PD_03/2017 Međunarodni naučno-stručni simpozij Geçmişten Günümüze Balkanlar'da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi van. prof. dr. Edina Solak, voditeljica projekta ispred FF UNZE Institut Yunus Emre januar – maj 2017 Institut Yunus Emre, pokroviteljstvo Republike Turske
FF_IN_SP_04/2017 Projekat saradnje studenata četvrte godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost i studenata Pravnog fakulteta na pripremi za takmičenje u oblasti međunarodnog arbitražnog prava voditeljice projekta: doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović doc. dr. Edina Rizvić-Eminović Pravni fakultet UNZE oktobar, 2017. ____
FF_IN_OP_05/2017 Osnivanje odsjeka za psihologiju projektni tim: prof. dr. Dženan Skelić, prof. dr. Almira Isić, prof. dr. Esad Delibašić, prof. dr. Nebojša Vasić, v.ass. Sedin Habibović, v. ass. dr. Amer Ćaro _____ novembar, 2017. budžet ZDK
FF_ IN_OP_06/2017 Pokretanje drugog ciklusa studija na Odsjeku za razednu nastavu projektni tim: prof. dr. Mirjana Mađarević, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Izet Pehlić, doc. dr. Elma Begagić, v. ass. dr. Amer Ćaro, v. ass. mr. Fehim Terzić _____ 2017-2018 budžet ZDK
FF_ IN_OP_07/2017 Pokretanje drugog ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije projektni tim: prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Esad Delibašić, prof. dr. Salih Jalimam, doc. dr. Hazim Begagić _____ 2017-2018 budžet ZDK
FF_EM_SP_08/2017 Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV) projektni tim: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Amela Ćurković, doc. dr. Alica Arnaut, doc. dr. Edina Solak, v. asist. mr. Melisa Bureković International Centre for Modern Languages decembar, 2017 – januar, 2019. Ministarstvo civilnih poslova
FF_EM_SP_09/17 Projekat profesionalnog prevodilaštva studenata IV godine Odsjeka za njemački jezik i književnost Slobodanka Omerović, voditeljica projekta Centar za strane jezike Dijalog, Banja Luka Kulturno-umjetničko društvo iz Linza 2017. _____
FF_IK_OP_10/17 Pravljenje nove internetske stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Memnuna Hasanica doc. dr. Alica Arnaut šefovi odsjeka i katedri Fakulteta asistent Harun Alić _____ 2017. i dalje _____

PROJEKTI U 2016. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/16 Gramatička kompetencija studenata prve godine engleskog jezika na Univerzitetu u Zenici doc. dr. Edina Rizvić-Eminović doc. dr. Adnan Bujak jan-dec 2016. —–

PROJEKTI U 2015. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_01/15 Formiranje čitaonice Fakulteta i knjižnice Germanistike doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: prof.dr. Damir Kukić, Paša Jašarević FF UNZE, Firma Leikert Zenica, Stolarski obrt STIL Zenica 2015-2016. godine FF UNZE
FF_EN_SP_02/15 Snimanje kratkog filma na njemačkom jeziku na ekološku temu „Herr der Staubfilter“ („Gopodar filtera“) i njegova prezentacija u Gimnazijama ZE-DO i Srednjebosanskog kantona od 18.-22.04.2016. doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: studenti IV godine Studija njemačkog jezika i književnosti: Nikolina Grbavac, Ivan Arapović, Ismar Vehabović, MarijaBuljeta, Ajla Isić i dr. FF UNZE, ALBA Zenica, Ermina Kurevija, Pedagoški zavod Zenica, Gimnazije ZE-DO i Srednjebosanskog kantona 2015-2016. godine FF UNZE, ALBA Zenica
FF_EM_PD_03/15 Međunarodna studentska konferencija germanista „Heinrich Heine – pjesnik starih Azra“, 12.-13.05.2016. u Zenici doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: v. prof. dr. Memnuna Hasanica, v. prof.dr. Belma Šator, doc. dr. Michael Mayer, as. Slobodanka Omerović Ambasada SR Njemačke, Pravni fakultet UNZE, FF UNZE 2015-2016. godine Ambasada SR Njemačke, FF UNZE
FF_IN_OP_04/15 Nabavka 90 knjiga i digitalizacija bibliotečne građe od 1500 knjiga Odsjeka za njemački jezik i književnost doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: v.as.mr. Almina Lisičić-Hedžić, as. Harun Alić, as. Slobodanka Omerović Šahinpašić d.o.o. VBZ d.o.o. Buybook d.o.o. Ambasada SR Njemačke Ambasada Švicarske 2015-2016. godine Ambasada SR Njemačke, Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta, Ambasada Švicarske
FF_IK_OP_05/15 Oblikovanje i ažuriranje internetske podstranice Odsjeka za njemački jezik i književnost http://ff.unze.ba/njemacki/ doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: as. Harun Alić Selver Omerović, Mirsad Subašić 2015-2017. godine /
FF_EM_PD_06/15 Sedmica njemačkog filma u Zenici, 26.-30.09.2015. u Muzeju Grada Zenica doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: doc. dr. Michael Mayer, as. Harun Alić Goethe Institut Sarajevo, Muzej Grada Zenice septembar 2015 /
Back To Top