skip to Main Content

Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Poziv za dostavljanje radova za Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici XXI/2023.

ISSN 2637-2088

Zbornik izlazi jedanput godišnje.

 

Izdavač
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Za izdavača
Alica Arnaut, dekanesa

Urednik
Enes Prasko

Lektura
autori radova

UDK
Aras Borić

Redakcija
Bajramović Muris, Ikbal Smajlović, Bikić Naida, Burgić Dževad, Ćaro Amer, Amel Alić, Ćurković Amela, Delibašić Esad, Džananović Mirza, Rizvić-Eminović Edina, Solak Edina

Back To Top