skip to Main Content
I ciklus
Naziv Predmeta Fakultet / Odsjek Broj sati Semestar Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Osnovi računarskih sistema FF / MiI 3 + 2 I doc. dr Nevzudin Buzadžija v.ass. Anela Hrnjičić
Elementarna matematika I FF / MiI 2 + 3 I v.prof. dr Dževad Burgić as. Hidajeta Ljevaković
Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva FF / MiI 3 + 2 I prof. dr Bernardin Ibrahimpašić v.as.mr.sc. Ismet Kalčo
Operativni sistemi i računarske mreže FF / MiI 3 + 2 I v. prof. dr Nermin Sarajlić as. Tarik Baždalić
Uvod u linearnu algebru FF / MiI 3 + 3 I doc. dr Naida Bikić as. Bešo Emin
Elementarna matematika II FF / MiI 2 + 2 II v.prof. dr Dževad Burgić as. Hidajeta Ljevaković
Analitička geometrija FF / MiI 2 + 2 II doc. dr Naida Bikić as. Mediha Piljug
Analiza I FF / MiI 3 + 3 II v.prof. dr Dževad Burgić as. Krdžalić  Adnan
Principi programiranja FF / MiI 2 + 3 II prof. dr Senad Balić v. as. Ernad Bešlagić
Engleski jezik I FF / MiI 1 + 2 II doc.dr Nadira Aljović as. Majda Nizamić
Njemački jezik I FF / MiI 1 + 2 II doc. dr Amela Ćurković as. Danijela Bradarić
Aplikativni softver FF / MiI 3 + 3 III doc. dr Nevzudin Buzadžija v.as.mr. Anela Hrnjičić
Analiza II FF / MiI 3 + 3 III v.prof. dr Dževad Burgić as. Krdžalić  Adnan
Euklidska geometrija I FF / MiI 2 + 3 III doc. dr Naida Bikić as. Mediha Piljug
Strani jezik-Engleski jezik II FF / MiI 1 + 2 III doc.dr Vildana  Dubravac as. Henrijeta Pašagić
Pedagogija FF / MiI 2 + 2 III v.prof. dr Amel Alić v. as. mr.sc. Amer Ĉaro
Algoritmi i strukture podataka FF / MiI 2 + 3 IV v.prof. dr. Amira Šerifović-Trbalić as. Tarik Baždalić
Proceduralno programiranje FF / MiI 2 + 2 IV doc. dr Nevzudin  Buzadžija v.as. Edin Tabak
Euklidska geometrija II FF / MiI 2 + 3 IV doc. dr Naida Bikić as. Mediha Piljug
Analiza III FF / MiI 3 + 3 IV v.prof. dr Dževad Burgić as. Krdžalić  Adnan
Historija matematike FF / MiI 2 + 0 IV prof. dr Dževad Zečić

 

Primjena računara u nastavi-izborni FF/MiI 2 + 2 IV v.prof. dr Esmir Pilav as. Bešo Emin
Objektno orijentisano programiranje FF / MiI 2 + 3 V doc. dr Edin Berberović v.as. Edin Tabak
Vjerovatnoća i statistika FF / MiI 3 + 3 V v.prof. dr Fatih Destović v.as.mr.sc. Safet Hamedović
Teorija grafova FF / MiI 2 + 2 V prof. dr Amir Nuhanović as. Tarik Baždalić
Didaktika FF / MiI 2 + 2 V v.prof. dr Haris Cerić v. as.mr.sc. Amer Ĉaro
Numerička matematika I FF / MiI 3 + 3 V prof.dr. Zehra Nurkanović v.as.mr.sc. Hamedović Safet
Web dizajn FF / MiI 2 + 3 VI v. prof. dr Nermin Sarajlić v.as. Edin Tabak
Diferencijalne jednačine FF / MiI 2 + 2 VI v.prof. dr Dževad Burgić as. Krdžalić  Adnan
Numerička matematika II FF / MiI 3 + 3 VI prof.dr. Mehmed Nurkanović v.as.mr.sc. Hamedović Safet
Psihologija odgoja i obrazovanja FF / MiI 2 + 2 VI v. prof. dr Dženan Skelić
Diferencijalna geometrija FF / MiI 2 + 2 VI v.prof dr Dževad Burgić as. Amra H.Šabanović
Sigurnost informacionih sistema-izborni FF / MiI 2 + 2 VI doc. dr Nevzudin  Buzadžija v.as Edin Tabak
II ciklus
Naziv Predmeta Fakultet / Odsjek Broj sati Semestar Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Kompleksna analiza FF / MiI 3 + 2 I

v. prof. dr Z. Nurkanović (2 časa)

doc. dr Hadžiabdić Vahidin (1 čas)

v. prof. dr Zehra Nurkanović

doc. dr Hadžiabdić Vahidin

Kriptografija i sigurnost mreža FF / MiI 2+2+1 I

prof. dr B. Ibrahimpašić (2 časa)

doc.dr  Almir Huskanović (1čas)

prof. dr Bernardin Ibrahimpašić

doc.dr Hermina  Alajbegović

Metodologija naučnog istraživačkog rada FF / MiI 2 + 1 I

v. prof. dr. Dževad Burgić (1čas)

doc.dr. Naida Bikić (1čas)

v.prof. dr. Dževad Burgić

doc.dr. Naida Bikić

 

Parcijalne diferencijalne jednačine FF / MiI 3 + 2 II

v. prof. dr. Dževad Burgić (1 čas)

v.prof. dr Esmir Pilav (2 časa)

v. prof. dr Esmir  Pilav

v.prof. dr. Dževad Burgić

Multimedijalni sistemi FF / MiI 2 + 2 II (iz)

v. prof. dr S. Mujačić (15 časova)

doc. dr Nevzudin BuzaĎija

v. prof dr Samra Mujačić

doc. dr Nevzudin BuzaĎija

Razvoj softvera FF / MiI 3 + 2 II (iz)

doc. dr N. BuzaĎija (15 časova)

v. prof. dr N. Sarajlić (10 časova)

v. prof. dr Nermin Sarajlić

doc. dr Nevzudin Buzadžija

Odabrana poglavlja iz algebre i geometrije FF / MiI 2 + 2 II (iz)

doc. dr A. Huskanović (10 časova)

doc. dr. Naida Bikić (10 časova)

doc.dr Hermina Alajbegović doc. dr Almir Huskanović
Dinamički sistemi FF / MiI 2 + 2 II (iz)

prof. dr S. Kalabušić (15 časova)

v.prof. dr. Dževad Burgić (10 čas.)

v.prof. dr. Dževad Burgić

v.prof. dr Esmir Pilav

Stohastički procesi FF / MiI 2 + 2 II (iz)

v. prof. dr Fatih Destović (15 časova)

doc. dr  Almir Huskanović (10 čas)

doc. dr Naida Bikić prof. dr Dževad Zečić
Funkcionalna analiza FF / MiI 3 + 2 II (iz)

v.prof. dr. Dževad Burgić (15 časova)

doc.dr Hadžiabdić Vahidin (10 časova)

v.prof. dr. Dževad Burgić

doc. dr Hadžiabdić Vahidin

Obrada i analiza digitalne slike FF / MiI 2 + 2 II (iz) v. prof. dr. N. Dukić (15 časova) v.prof. dr Samir Lemeš
Inteligentni sistemi FF / MiI 2 + 2 II (iz)

prof. dr. Nedžad Dukić (10 časova)

prof. dr. Amir Nuhanović (10 časova)

prof. dr. Nedžad Dukić

prof. dr. Amir Nuhanović

Završni rad FF / MiI II (iz)
Numeričke metode i statistika II FMM / svi 3 + 2 I doc.dr Almir Huskanović v.as. Safet Hamedović
Matematika kroz igru IPF/POO 2+2 VII doc. dr Naida Bikić as. Mediha Piljug
Operaciona istraživanja PTF/PB 2+3 IX doc.dr Hermina Alajbegović v.as. Ismet Kalčo
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu PTF/PB 2+2 IX prof.dr Aleksandar Karaĉ v.as.mr.sc. Denis Spahić
III ciklus
Naziv Predmeta Fakultet / Odsjek Broj sati Semestar Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Odabrana poglavlja iz više matematike MF, FF , PTF 3 + 2 XI

prof. dr Muharem Avdispahić

v.prof. dr Dževad Burgić

prof. dr Dževad  Zečić

v.prof. dr Dževad Burgić

Odabrana poglavlja iz statistike MF, FF , PTF 3 + 2 XI

prof.dr Mirta Benčić

v.prof. dr Esmir Pilav

prof. dr Dževad  Zečić

v.prof. dr Dževad Burgić

 

Back To Top