skip to Main Content
Naziv PredmetaFakultet / OdsjekBroj satiSemestarPredmetni nastavnikPredmetni asistent
Osnovi računarskih sistemaFF / MiI3 + 2Idoc. dr Nevzudin Buzadžijav.ass. Anela Hrnjičić
Elementarna matematika IFF / MiI2 + 3Iv.prof. dr Dževad Burgićas. Hidajeta Ljevaković
Uvod u matematičku logiku i teoriju brojevaFF / MiI3 + 2Iprof. dr Bernardin Ibrahimpašićv.as.mr.sc. Ismet Kalčo
Uvod u linearnu algebruFF / MiI3 + 3Idoc. dr Naida Bikićas. Bešo Emin
Elementarna matematika IIFF / MiI2 + 2IIv.prof. dr Dževad Burgićas. Hidajeta Ljevaković
Analitička geometrijaFF / MiI2 + 2IIdoc. dr Naida Bikićas. Mediha Piljug
Analiza IFF / MiI3 + 3IIv.prof. dr Dževad Burgićas. Krdžalić  Adnan
Principi programiranjaFF / MiI2 + 3IIprof. dr Senad Balićv. as. Ernad Bešlagić
Engleski jezik IFF / MiI1 + 2IIdoc.dr Nadira Aljovićas. Majda Nizamić
Njemački jezik IFF / MiI1 + 2IIdoc. dr Amela Ćurkovićas. Danijela Bradarić
Aplikativni softverFF / MiI3 + 3IIIdoc. dr Nevzudin Buzadžijav.as.mr. Anela Hrnjičić
Analiza IIFF / MiI3 + 3IIIv.prof. dr Dževad Burgićas. Krdžalić  Adnan
Euklidska geometrija IFF / MiI2 + 3IIIdoc. dr Naida Bikićas. Mediha Piljug
Strani jezik-Engleski jezik IIFF / MiI1 + 2IIIdoc.dr Vildana  Dubravacas. Henrijeta Pašagić
PedagogijaFF / MiI2 + 2IIIv.prof. dr Amel Alićv. as. mr.sc. Amer Ĉaro
Proceduralno programiranjeFF / MiI2 + 2IVdoc. dr Nevzudin  Buzadžijav.as. Edin Tabak
Euklidska geometrija IIFF / MiI2 + 3IVdoc. dr Naida Bikićas. Mediha Piljug
Analiza IIIFF / MiI3 + 3IVv.prof. dr Dževad Burgićas. Krdžalić  Adnan
Historija matematikeFF / MiI2 + 0IVprof. dr Dževad Zečić-
Primjena računara u nastavi-izborniFF/MiI2 + 2IVv.prof. dr Esmir Pilavas. Bešo Emin
Objektno orijentisano programiranjeFF / MiI2 + 3Vdoc. dr Edin Berberovićv.as. Edin Tabak
Vjerovatnoća i statistikaFF / MiI3 + 3Vv.prof. dr Fatih Destovićv.as.mr.sc. Safet Hamedović
Teorija grafovaFF / MiI2 + 2Vprof. dr Amir Nuhanovićas. Tarik Baždalić
DidaktikaFF / MiI2 + 2Vv.prof. dr Haris Cerićv. as.mr.sc. Amer Ĉaro
Numerička matematika IFF / MiI3 + 3Vprof.dr. Zehra Nurkanovićv.as.mr.sc. Hamedović Safet
Diferencijalne jednačineFF / MiI2 + 2VIv.prof. dr Dževad Burgićas. Krdžalić  Adnan
Numerička matematika IIFF / MiI3 + 3VIprof.dr. Mehmed Nurkanovićv.as.mr.sc. Hamedović Safet
Psihologija odgoja i obrazovanjaFF / MiI2 + 2VIv. prof. dr Dženan Skelić
Diferencijalna geometrijaFF / MiI2 + 2VIv.prof dr Dževad Burgićas. Amra H.Šabanović
Sigurnost informacionih sistema-izborniFF / MiI2 + 2VIdoc. dr Nevzudin  Buzadžijav.as Edin Tabak
Naziv PredmetaFakultet / OdsjekBroj satiSemestarPredmetni nastavnikPredmetni asistent
Kompleksna analizaFF / MiI3 + 2Iv. prof. dr Z. Nurkanović (2 časa)
doc. dr Hadžiabdić Vahidin (1 čas)
v. prof. dr Zehra Nurkanović
doc. dr Hadžiabdić Vahidin
Kriptografija i sigurnost mrežaFF / MiI2+2+1Iprof. dr B. Ibrahimpašić (2 časa)
doc.dr  Almir Huskanović (1čas)
prof. dr Bernardin Ibrahimpašić
doc.dr Hermina  Alajbegović
Metodologija naučnog istraživačkog radaFF / MiI2 + 1Iv. prof. dr. Dževad Burgić (1čas)
doc.dr. Naida Bikić (1čas)
v.prof. dr. Dževad Burgić
doc.dr. Naida Bikić
Parcijalne diferencijalne jednačineFF / MiI3 + 2IIv. prof. dr. Dževad Burgić (1 čas)
v.prof. dr Esmir Pilav (2 časa)
v. prof. dr Esmir  Pilav
v.prof. dr. Dževad Burgić
Multimedijalni sistemiFF / MiI2 + 2II (iz)v. prof. dr S. Mujačić (15 časova)
doc. dr Nevzudin BuzaĎija
v. prof dr Samra Mujačić
doc. dr Nevzudin BuzaĎija
Razvoj softveraFF / MiI3 + 2II (iz)doc. dr N. Buzadžija (15 časova)doc. dr Nevzudin Buzadžija
Odabrana poglavlja iz algebre i geometrijeFF / MiI2 + 2II (iz)doc. dr A. Huskanović (10 časova)
doc. dr. Naida Bikić (10 časova)
doc.dr Hermina Alajbegović doc. dr Almir Huskanović
Dinamički sistemiFF / MiI2 + 2II (iz)prof. dr S. Kalabušić (15 časova)
v.prof. dr. Dževad Burgić (10 čas.)
v.prof. dr. Dževad Burgić
v.prof. dr Esmir Pilav
Stohastički procesiFF / MiI2 + 2II (iz)v. prof. dr Fatih Destović (15 časova)
doc. dr  Almir Huskanović (10 čas)
doc. dr Naida Bikić prof. dr Dževad Zečić
Funkcionalna analizaFF / MiI3 + 2II (iz)v.prof. dr. Dževad Burgić (15 časova)
doc.dr Hadžiabdić Vahidin (10 časova)
v.prof. dr. Dževad Burgić
doc. dr Hadžiabdić Vahidin
Obrada i analiza digitalne slikeFF / MiI2 + 2II (iz)v. prof. dr. N. Dukić (15 časova)v.prof. dr Samir Lemeš
Inteligentni sistemiFF / MiI2 + 2II (iz)prof. dr. Nedžad Dukić (10 časova)
prof. dr. Amir Nuhanović (10 časova)
prof. dr. Nedžad Dukić
prof. dr. Amir Nuhanović
Završni radFF / MiIII (iz)
Numeričke metode i statistika IIFMM / svi3 + 2Idoc.dr Almir Huskanovićv.as. Safet Hamedović
Matematika kroz igruIPF/POO2+2VIIdoc. dr Naida Bikićas. Mediha Piljug
Operaciona istraživanjaPTF/PB2+3IXdoc.dr Hermina Alajbegovićv.as. Ismet Kalčo
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvuPTF/PB2+2IXprof.dr Aleksandar Karaĉv.as.mr.sc. Denis Spahić
Naziv PredmetaFakultet / OdsjekBroj satiSemestarPredmetni nastavnikPredmetni asistent
Odabrana poglavlja iz više matematikeMF, FF , PTF3 + 2XIprof. dr Muharem Avdispahić
v.prof. dr Dževad Burgić
prof. dr Dževad  Zečić
v.prof. dr Dževad Burgić
Odabrana poglavlja iz statistikeMF, FF , PTF3 + 2XIprof.dr Mirta Benčić
v.prof. dr Esmir Pilav
prof. dr Dževad  Zečić
v.prof. dr Dževad Burgić
Back To Top