skip to Main Content

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE NA FILOZOFSKOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

Red. broj

ORGANIZACIONA JEDINICA –FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj studenata
Vrsta studija:
Redovni samofinansirajući studij
 
SVEGA
1. Naziv studijskog programa    
Studijski program Doktorski studij iz Lingvistike, treći ciklus studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici 8 8
UKUPNO: 8 8

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18, 04/19 i 19/20) i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-3830/21 sa sjednice održane 01.11.2021. godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA, STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

  Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Fakulteta.

Upis studenata koji budu primljeni na Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u roku koji utvrdi Naučno-nastavno vijeće.

U prvu godinu u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu  trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

Studij trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici sa specijalističkim znanjima iz užih naučnih oblasti: Lingvistika za bosanski, hrvatski, sprski jezik, Lingvistika za engleski jezik, Lingvistika za njemački jezik, Lingvistika za turski jezik organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po bolonjskom sistemu 4+1+3 i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju i uslovi upisa imaju:

– kandidati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim II (drugim) ciklusom studija (300 ECTS bodova) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz uže naučne oblasti doktorskog studija;

– kandidati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji su završili studij visoke stručne spreme po starom predbolonjskom programu (VII stepen diplomskog studija).

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Vijeće doktorskog studija.

Uslovi upisa:

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trostepenog studija iz relevantne uže naučne oblasti doktorskog studija, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom, što će ustanoviti Vijeće doktorskog studija na osnovu dodatka diplomi ili uvida u nastavni plan i program završenog studija. Izuzetno, kandidatima se može priznati 60 ECTS bodova i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija samo u slučaju istovjetnosti naučne oblasti stečene titule magistra nauka i uže naučne oblasti doktorskog studija.

Kandidati koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inostranstvu stječu pravo učešća na konkursu uz priložen dokument o prethodno provedenom postupku nostrifikacije stečene diplome, odnosno postupku priznavanja stečenog obrazovanja u inostranstvu, u skladu sa zakonom.

Rang-lista kandidata se formira na osnovu prosječne ocjene postignute tokom (II) ciklusa studija. Konačno usvajanje rang-liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Konačnu rang-listu i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Kandidati na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike, prilažu sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • potpisanu prijavu na Konkurs/Natječaj;
  • potpisanu biografiju;
  • diplomu i dodatak diplomi I i II ciklusa studija za studente koji su završili studij prema bolonjskom sistemu studija;
  • diplomu visoke stručne spreme (VII stepen) za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija; ovi kandidati trebaju dostaviti i diplomu i uvjerenje o položenim ispitima magistarskog studija, ako ih imaju;
  • rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uvjerenje o državljanstvu;
  • izjavu o prihvatanju obaveze o plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.ff.unze.ba.

Kontakt telefon: + 387 32 243 574

E mail: studentska.ff@unze.ba

__________________________________________________________________________________________

Zainteresovani kandidati dokumente dostavljaju Studentskoj službi Filozofskog fakulteta lično ili poštom na sljedeću adresu i sa naznakom:

Prijava na Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Zmaja od Bosne 56

72000 ZENICA

BOSNA I HERCEGOVINA

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BiH dana 03.11.2021.godine

OPĆE INFORMACIJE O DOKTORSKOM STUDIJU IZ LINGVISTIKE (III CIKLUS)

Doktorski studij iz lingvistike (III ciklus) objedinjuje sva sa četiri studijska odsjeka u okviru Katedre za jezike i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a to su:  Odsjek za bosanski, hrvatski, sprski jezik i književnost (OBHSJK), Odsjek za engleski jezik i književnost (OEJK), Odsjek za njemački jezik i književnost (ONJJK) i Odsjek za turski jezik i književnost (OTJK).

Studij traje 3 godina sa 180 ECTS-a, nastava i ostale obaveze iz nastavnog plana do izrade doktorata su zastupljene sa 90 ECTS a izrada doktorske disertacije također sa 90 ECTS-a.

Polaznici/-e slušaju ukupno 9 predmeta od kojih su na I god. (I i II semestar) zajednički obavezni i izborni, a u III semestru kandidati/-kinje biraju predmet iz uže naučne oblasti. U III semestru kandidati/-kinje pripremaju i sinopsis doktroskog rada i prezentiraju ga Vijeću doktroskog studija na usvajanje.

Od  IV semestra kandidati/-kinje pripremaju doktorski rad. U ovoj fazi su predviđena 2 doktorandska kolokvija, prvi u IV sem. i drugi u V sem., gdje kandidat ima priliku dobiti povratnu informaciju većeg broja stručnjaka iz svoje oblasti za ideje i rezultate svog istraživačkog projekta. Time se ujedno postiže kontinuitet i usmjerava dalji rad kandidata s ciljem da se doktorska disertacija i završi u mogućem predviđenom roku od 3-6 godina.

Izlazno zvanje glasi: DOKTOR LINGVISTIČKIH NAUKA sa naznakom uže naučne oblasti (naučne grane): lingvistika/bosanski, hrvatski, srpski jezik, lingvistika/engleski jezik, lingvistika/njemački jezik, lingvistika/turski jezik.

Ovo zvanje pripada naučnoj oblasti: humanističke nauke; naučno polje: jezik i književnost (filologija); naučna grana: lingvistika za bosanski, hrvatski, srpski jezik, lingvistika za engleski jezik, lingvistika za njemački jezik, lingvistika za turski jezik.

Ovaj studij mogu upisati završenici I i II ciklusa sa 300 ECTS iz područja jezika i književnosti, zatim završenici magistarskog studija po predbolonjskom programu iz relevatne naučne oblasti i naučnog polja i zvršenici diplomskog studija po predbolonjskom programu (tzv. VII stepen), kao i kandidati/-kinje sa stranim diplomama uz prethodnu nostrifikaciju i već pomenutim relevantnim prethodnim studijima.

Odluka o visini školarine Doktorskog studija iz Lingvistike će biti objavljena na ovom linku, kada bude donesena u skorom periodu.

Planska struktura III ciklus 2021-bos

Programska struktura III ciklus 2021-bos

Odluka Senata o konstituiranju Vijeca doktorskog studija

Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija iz lingvistike

Back To Top