skip to Main Content
Naziv predmeta Predmetni prof. Nastava Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
Uvod u kulturalnu povijest doc. dr. Mirza DžananovićPredavanje10:00-11:30
doc. dr. Mirza DžananovićVježbe11:30-13:00
Opća  psihologija sa psihologijom ličnosti prof.dr.Dženan SkelićPredavanje8:30-10:00
Naknadno utvrđenoVježbe
Sociologija kulture doc. dr. Vedad MuharemovićPredavanje9:00-10:30
doc. dr. Vedad MuharemovićVježbe10:30-12:00
Muzeologija v.prof.dr.Esad DelibašićPredavanje10:30-12:45
as. Alen ŠabanovićVježbe9:00-10:30
Engleski jezik II Doc. Dr. Adnan BujakPredavanja12:00-13:30
as. mr. Rumejsa RiboVježbe10:45-12:15
Njemački jezik IIprof. dr. Belma PolićPredavanja13:00-14:30
mr. Lamija EkinovićVježbe10:00-11:30
Komunikologija Doc. Dr. Semina AjvazPredavanje09:00-12:00
as. Alen ŠabanovićVježbe9:15-10:45

NAPOMENA: SVI ČASOVI SE IZVODE U KABINETU ODSJEKA ZA KULTURALNE STUDIJE

Naziv predmeta Predmetni prof. Nastava Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
Filozofija i kultura prof.dr. Ugo

Vlaisavljević
Predavanje10:00-12:15
as. mr. Mitheta MumićVježbe11:30-12:15
Mediji i globalizacija prof. dr. Damir KukićPredavanje15:00-16:30
as. Alen ŠabanovićVježbe9:30-11:00
Muzika i kulturni kontekst prof.dr. Indira MeškićPredavanje11:15-12:45
prof.dr. Indira MeškićVježbe12:45-14:15
Kultura i postmoderna v.prof.dr.Esad

Delibašić
Predavanje11:00-12:30
as. Alen ŠabanovićVježbe8:00-9:30
Jezik, mišljenje i kultura v.prof. dr. Edina SolakPredavanje12:00-13:30 (OTJ)
as. Esmeralda MustafićVježbe13:30-15:00 (OTJ)
Digitalna humanistika Prof. Dr. Lejla Kodrić  ZaimovićPredavanje11:00-14:00
Narcisa Puljek Bubrić  (stručnjak iz prakse)
Engleski jezik IV Doc. Dr. Adnan BujakPredavanje10:30-12:00
as. mr. Rumejsa RiboVježbe12:15-13:00

NAPOMENA: SVI ČASOVI SE IZVODE U UČIONICI BROJ 3. NA PRIZEMLJU

Naziv predmeta Predmetni prof. Nastava Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
Vizuelna kultura v. prof. dr. Siniša VidakovićPredavanje10:00-11:30
v. as. Majda TurkićVježbe13:00-14:30
Povijest umjetnosti v. prof.dr. Siniša VidakovićPredavanje16:00-17:30
v. prof.dr. Siniša VidakovićVježbe17:30-19:00
Rod i kultura doc.dr. Zilka ŠiljakPredavanje14:30-17:30
as. Alen ŠabanovićVježbe13:30-15:00
Kulturna baština u BiH doc. dr. Mirza DžananovićPredavanje13:00-14:30
as. Alen ŠabanovićVježbe14:30-16:00
Savremene kulturalne teorije prof. dr. Jasmina HusanovićPredavanje11:30-13:45
as. Alen ŠabanovićVježbe13:00-14:30
Kulturalna povijest BiH doc. dr. Mirza DžananovićPredavanje13:00-15:15
doc. dr. Mirza DžananovićVježbe15:15-16:00
Kulturna antropologija V. prof.dr.Spahija KozlićPredavanje15:00-17:15
as. mr. Midheta MumićVježbe14:00-14:45

NAPOMENA: SVI ČASOVI SE IZVODE U UČIONICI BROJ 3. NA PRIZEMLJU

Naziv predmeta Predmetni prof. Nastava Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Tekstualnost i narativnost doc. dr. Naida OsmanbegovićPredavanje14:15-15:45
as. mr. Mirela PehiljagićVježbe16.00-17:30
Novi mediji Doc dr. Semina AjvazPredavanje15:00-18:00
As. Alen ŠabanovićVježbe16:00 – 17:30
Menad ment u kuturi  doc.dr. Hazim BegagićPredavanje09:00-10:30
doc.dr. Hazim BegagićVježbe17:00-18:30
Kulturni turizam v. prof. dr. Esad DelibašićPredavanje13:00-14:30
v. prof. dr. Esad DelibašićVježbe14:30-16:00
Kulturna politika v. prof. dr. Esad DelibašićPredavanje13:00-14:30
v. prof. dr. Esad DelibašićVježbe14:30-16:00
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu prof.dr. Lejla Kodrić ZaimovićPredavanje14:00-17:00
As. Narcisa Puljek-BubrićVježbe11:00-14:00
Kultura i religija prof. dr. sc. Faruk KozićPredavanje16:00-17:30
prof. dr. sc. Faruk KozićVježbe13:00-14:30

NAPOMENA: SVI ČASOVI SE IZVODE U KABINETU ODSJEKA ZA KULTURALNE STUDIJE

Back To Top