skip to Main Content

 

I ciklus

Nastavni plan studijskog programa Engleski jezik i književnost, I ciklus

Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 1. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-607 1. Pregled engleske gramatike I 3 2 6
04K03-608 2.

Uvod u lingvistički studij engleskog

jezika

2 2 4
04K03-609 3. Savremeni engleski jezik I 2 4 7
04K03-064 4.

Engleska književnost do vladavine

Tudora

2 2 5
04K03-610 5.

Britanska kultura i civilizacija do 1500.

godine

1 2 4
04K03-611 6. BHS jezik 2 2 4
Broj sati u sedmici P/V/LV 12 14 0
Ukupan broj sati u sedmici 26
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 2. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-612 1. Pregled engleske gramatike II 3 2 6
04K03-613 2. Fonetika i fonologija engleskog jezika 2 2 6
04K03-614 3. Savremeni engleski jezik II 2 4 7
04K03-615 4.

Britanska kultura  i civilizacija od  1500.

godine do danas

1 2 4
04K03-616 5. Engleska književnost do kraja 17. stoljeća 1 2 4
04K04-055 6. Pedagogija 2 2 3
Broj sati u sedmici P/V/LV 11 14 0
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 3. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-617 1. Uvod u morfosintaksu 3 2 6
04K03-618 2. Savremeni engleski jezik III 2 4 8
04K03-619 3. Engleski roman 18. i 19. stoljeća 2 2 6
04K03-620 4. Američka kultura i civilizacija 2 2 6
04K04-056 5. Psihologija odgoja i obrazovanja 2 2 4
04K01-016 6. Tjelesni odgoj (fakultativan) 0 2
Broj sati u sedmici P/V/LV 11 14 0
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 4. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-621 1. Nefinitne strukture 3 2 6
04K03-622 2. Savremeni engleski jezik IV 2 4 8
04K03-623 3. Pismene vježbe I 0 3 4
04K03-624 4. Poezija engleskog romantizma 2 2 5
5. Didaktika 2 2 4
6.

Izborni pred.: Njemački jezik

ili                   I nformatika

2

1

2 3
Broj sati u sedmici P/V/LV 11 15 0
Ukupan broj sati u sedmici 26
Ukupan broj kreditnih bodova 30

 

Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 5. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-625 1. Uvod u sintaksičku analizu 3 2 6
04K03-626 2. Savremeni engleski jezik V 2 4 7
04K03-627 3. Književnost viktorijanskog doba 1 2 4
04K03-628 4. Američka književnost do kraja 19. st. 2 2 4
04K03-629 5. Glotodidaktika za angliste 3 1 5
04K03-630 6. Osnove engleskog jezika struke 2 0 2
7.

Izborni predmet: Filozofija jezika

ili       Demokratija i ljudska prava

 

2

 

0

 

2

Broj sati u sedmici P/V/LV 15 11 0
Ukupan broj sati u sedmici 26
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 6. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-631 1. Sintaksa složene rečenice 3 2 6
04K03-632 2. Savremeni engleski jezik VI 2 4 7
04K03-633 3. Pismene vježbe II 0 3 4
04K03-634 4. Američka književnost 20. stoljeća 2 2 5
04K03-635 5.

Metodika nastave EJ u predškolskoj i ranoj

šk. dobi

3 2 6
6.

Izborni predmet: Britanska/američka

drama ili

Engleski frazni glagoli

 

1

 

1

 

2

Broj sati u sedmici P/V/LV 11 14 0
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30

 

Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 7. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-636 1. Generativna lingvistika I 3 1 5
04K03-637 2. Kontrastivna analiza 2 2 5
04K03-638 3. Savremeni engleski jezik VII 2 4 7
04K03-639 4. Šekspirova drama 2 2 5
04K03-640 5.

Metodika   nastave   engleskog   jezika   u

osnovnim i srednjim školama

3 2 5
6.

Izborni predmet: Engleski pravni registar

ili

Šekspirove tragedije

 

1

 

1

 

3

Broj sati u sedmici P/V/LV 13 12 0
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 8. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-641 1. Generativna lingvistika II 3 2 5
04K03-642 2. Kontrastivna  gramatika  engleskog  i  bhs jezika 2 2 5
04K03-643 3. Savremeni engleski jezik VIII 2 4 8
04K03-644 4. Britanska književnost 20. stoljeća 2 2 5
04K03-645 5. Nastavnička praksa 3 1 5
6.

Izborni predmet:

Novi trendovi u nastavi engleskog jezika ili Testiranje  i   vrednovanje  komunikacijske kompetencije

1 1 2
Broj sati u sedmici P/V/LV 13 12 0
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30

 

II ciklus

 

Studijski program ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, II CIKLUS, nastavnički smijer

Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA 1. semestar (zimski)
P V LV ECTS
04K03-671 Metode usvajanja stranog jezika

 

2

 

2

 

4

04K03-673 Temeljna umijeća nastavnika stranog jezika

 

2

 

2

 

5

04K03-673 Korpusna lingvistika 2 2 5
04K03-674 Savremeni engleski jezik IX 2 2 5
04K03-675 Integracija jezika i struke 3 4
04K03-676 Priprema za istraživanje 1 4
Izborni predmet 2 1 3
Broj sati u sedmici P/V/LV 14 9
Ukupan broj sati u sedmici 23
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA 2. semestar (ljetni)
P V LV ECTS
04K03-677 Interaktivna nastava engleskog jezika

 

2

 

2

 

4

04K03-678 Naučno-istraživački rad u metodici nastave stranih jezika

 

3

 

3

04K03-679 Savremeni engleski jezik X 2 2 4
04K03-680 Analiza diskursa 3 3
04K03-681 Istraživanje i izrada završnog rada

 

1

 

10

 

04K03-682

Kompjuterski podržana nastava stranog jezika

 

3

 

2

 

3

Izborni predmet 2 1 3
Broj sati u sedmici P/V/LV 16 7
Ukupan broj sati u sedmici 23
Ukupan broj kreditnih bodova 30

 

Back To Top