skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

PRVI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-001

Fonetika

van. prof. dr.Hazema Ništović

v. ass. mr. Alica Arnaut

04K03-002

Norma jezika

van. prof.dr.Hazema Ništović

v. ass. mr. Alica Arnaut

04K03-003

Teorija književnosti I

doc.dr.Muris Bajramović

v.ass. mr. Mirzana Pašić

04K03-349

Književnost BiH I

doc.dr.Muris Bajramović

v. ass. mr. Mirzana Pašić

04K01-015

Filozofija

r.prof.dr.  Željko Škuljević

v. ass.  dr. Bernard Harbaš

04K03-005

Strani jezik I (engleski)

doc.dr.Mirna Begagić

ass. Aleksandar Belić

04K03-006

Strani jezik I (njemački)

van. prof. dr Memnuna Hasanica

dr. Amela Čurković

 

DRUGI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-007

Morfologija

van.prof.dr.Hazema Ništović

v. ass. mr. Alica Arnaut

04K03-008

Opća lingvistika

van.prof.dr. Mejra Softić

v.ass.mr. Lejla Abazović

04K03-009

Teorija književnosti  II

doc.dr.Muris Bajramović

v. ass. mr. Mirzana Pašić

04K03-010

Usmena književnost

van. prof.dr. Enes Kujundžić

v.ass.mr. Ibnel Ramić

04K04-050

Pedagogija

doc.dr.Amel Alić

v. ass. Amer Ćaro

04K03-011

Strani jezik II  (engleski)

doc.dr.Mirna Begagić

ass. Aleksandar Belić

04K03-012

Strani jezik II  (njemački)

van. prof. dr Memnuna Hasanica

dr. Amela Čurković

 

TREĆI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-350

Tvorba riječi

van. prof.dr.Hazema Ništović

v. ass. mr.  Alica Arnaut

04K03-351

Staroslavenski jezik

doc.dr. Alen Kalajdžija

v. ass.mr. Muhamed Arnaut

04K03-015

Uvod u svjetsku književnost I

doc.dr.Muris Bajramović

v. ass. mr.  Mirzana Pašić

04K03-352

Književnost BiH  II

van. prof.dr. Enes Kujundžić

v. ass. mr. Ibnel Ramić

04K04-051

Psihologija

van.prof.dr.Dženan Skelić

ass. Aida Beganović

04K03-353

Osnovi akcentologije

doc.dr. Marijana Nikolić

v. ass. mr.  Muhamed Arnaut

04K03-354

Balada

van. prof.dr. Enes Kujundžić

v. ass. mr. Ibnel Ramić

 

ČETVRTI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-017

Leksikologija

doc.dr. Edina Solak

v.ass.mr. Lejla Abazović

04K03-018

Dijalektologija

doc.dr. Marijana Nikolić

v. ass. mr. Muhamed Arnaut

04K03-019

Uvod u svjetsku književnost II

red. prof.dr.Zilhad Ključanin

v.ass. mr.  Naida Osmanbegović

04K03-020

Uvod u istočnu književnost

van. prof.dr. Enes Kujundžić

v. ass. mr.  Mirzana Pašić

04K02-052

Informatika

prof.dr Tenić Asim

asistent Penjić Safet

04K03-355

Onomastika

doc. dr. Alisa Rakovac

v. ass.mr.Muhamed Arnaut

04K03-356

Modernizam u svjetskoj književnosti

red. prof.dr.Zilhad Ključanin

v. ass.mr. Naida Osmanbegović

 

PETI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-357

Sintaksa I

 doc.dr. Halid Bulić

v. ass. mr. Alica Arnaut

04K03-358

Historija jezika I

van.prof.dr. Lejla Nakaš

v. ass. mr. Muhamed Arnaut

04K03-023

Južnoslavenske književnosti I

doc.dr.Edisa Gazetić

v. ass. mr. Naida Osmanbegović

04K03-359

Književnost BiH III

red. prof.dr.Zilhad Ključanin

v. ass. mr.  Naida Osmanbegović

04K04-052

Didaktika

doc.dr. Vahdeta Ćatić

v. ass. Amer Ćaro

04K03-046

Izborni predmet iz jezika (Interpunkcija u teoriji i praksi)

doc. dr. Edina Solak

v. ass. mr.  Alica Arnaut

04K03-047

Izborni predmet iz jezika (Jezik medija)

doc. dr. Edina Solak

v. ass. mr.  Alica Arnaut

04K03-048

Izborni predmet iz književnosti (Sinkretizam u bosanskohercegovačkoj književnosti)

van. prof.dr. Enes Kujundžić

v. ass. mr. Mirzana Pašić

04K03-049

Izborni predmet iz književnosti (Poetika putopisa)

van. prof.dr. Enes Kujundžić

v. ass. mr. Mirzana Pašić

 

ŠESTI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-360

Sintaksa II

doc.dr. Alen Kalajdžija

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-361

Historija jezika II

van.prof.dr. Lejla Nakaš

v. ass. mr.  Muhamed Arnaut

04K03-027

Južnoslavenske književnosti II

doc.dr.Edisa Gazetić

v. ass. mr. Naida Osmanbegović

04K03-028

Književnost za djecu

red. prof.dr.Zilhad Ključanin

v. ass. mr. Ibnel Ramić

Metodika nastave jezika i književnosti I

prof.dr.Muhidin Džanko

v. ass. mr. Mirzana Pašić

04K03-050

Izborni predmet iz jezika (Sociolingvistika)

doc.dr. Edina Solak

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-051

Izborni predmet iz jezika (Kultura jezika)

doc.dr. Edina Solak

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-052

Izborni predmet iz književnosti (Bosanskohercegovačka kritika i esejistika)

doc.dr.Edisa Gazetić

v. ass. mr. Mirzana Pašić

04K03-053

Izborni predmet iz književnosti  (Umjetnost eseja)

doc.dr.Edisa Gazetić

v. ass. mr. Mirzana Pašić

 

SEDMI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-362

Sintaksa III

doc.dr. Alen Kalajdžija

v. ass. mr.Alica Arnaut

04K03-030

Poredbena gramatika slavenskih jezika

doc.dr. Marijana Nikolić

v. ass. mr.  Muhamed Arnaut

04K03-031

Uvod u književne teorije XX stoljeća

doc.dr.Muris Bajramović

v. ass. mr. Naida Osmanbegović

04K03-363

Književnost BiH IV

doc.dr.Muris Bajramović

v. ass. mr. Naida Osmanbegović

Metodika nastave jezika i književnosti II

prof.dr.Muhidin Džanko

v. ass. mr. Alica Arnaut

04K03-054

Izborni predmet iz jezika (Uvod u lingvistiku 20. stoljeća)

van.prof.dr. Mejra Softić

v. ass. mr. Lejla Abazović

04K03-055

Izborni predmet iz jezika (Jezici u kontaktu)

doc.dr. Edina Solak

v. ass.mr. Alica Arnaut

Izborni predmet iz književnosti (Uvod u filmske studije)

van.prof.dr Sanjin Kodrić

v. ass.mr.  Naida Osmanbegović

04K03-057

Izborni predmet iz književnosti (Postmoderna književnost)

red.prof.dr. Zilhad Ključanin

v. ass. mr. Naida Osmanbegović

 

OSMI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-034

Semantika

doc.dr. Edina Solak

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-035

Stilistika

doc.dr. Alisa Rakovac

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-036

Književnost i medijski žanrovi

van. prof.dr. Damir Kukić

v. ass.mr. Enes Prasko

04K03-037

Inetrkulturalno izučavanje književnosti naroda Bosne i Hercegovine

van.prof.dr Sanjin Kodrić

v. ass.mr.  Naida Osmanbegović

04K03-059

Izborni predmet iz jezika (Lingvistika teksta)

doc.dr. Alen Kalajdžija

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-060

Izborni predmet iz jezika (Funkcionalni stilovi)

doc.dr. Edina Solak

v. ass.mr. Alica Arnaut

04K03-061

Izborni predmet iz književnosti (Uvod u filmske studije u Bosni i Hercegovini)

van.prof.dr Sanjin Kodrić

v. ass.mr.  Naida Osmanbegović

PF BHS 68

Izborni predmet iz književnosti (Postmoderna književnost u Bosni i Hercegovini)

red.prof.dr. Zilhad Ključanin

v. ass. mr. Naida Osmanbegović

Završni dodiplomski rad

 

DEVETI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-365 Metodologija naučno-istraživačkog rada van prof.dr. Dženan Skelićvan.prof..dr. Hazema Ništovićdoc.dr. Muris Bajramović

——–

04K03-366 Standardni jezici štokavskog područja doc. dr. Alisa Rakovac v.ass.mr. Muhamed Arnaut
04K03-367 Jezik starih bosanskih tekstova van.prof.dr. Lejla Nakaš v.ass.mr. Muhamed Arnaut
04K03-368 Svjetska književnost s početka XXI stoljeća red.prof. dr. Zilhad Ključanin v.ass.mr.Naida Osmanbegović
04K03-369 Bosanskohercegovačka metaproza doc. dr. Muris Bajramovićvan.prof. dr. Sanjin Kodrić v.ass.mr.Mirzana Pašić
04K03-375 Govoreni jezik* doc.dr. Alen Kalajdžija v.ass.mr.Alica Arnaut
04K03-376 Semiotičke osnove neverbalne komunikacije* doc.dr.Edina Solak v.ass.mr.Alica Arnaut
04K03-377 Filozofija književnosti* red.prof.dr.Željko Škuljević
04K03-378 Bošnjačka književna bibliografija u evropskom kontekstu* van.prof.dr.Enes Kujundžić v.ass.mr.Mirzana Pašić

 

DESETI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

04K03-370 Lingvodidaktika van.prof..dr. Hazema Ništović v.ass.mr. Muhamed Arnaut
04K03-371 Struktura jezika van.prof..dr. Hazema Ništović v.ass.mr. Muhamed Arnaut
04K03-372 Književnost bosanskohercegovačke dijaspore red.prof.dr.Zilhad Ključanin v.ass.mr.Naida Osmanbegović
04K03-373 Književnost i folkoristika prof.dr.Mirsad Kunić v.ass.mr.Ibnel Ramić
04K03-374 Magistarski rad

 

Legenda: P-predavanja; V-vježbe; Br. st.- broj studenata u grupama ; ECT(A)S-broj kredita; * – izborni predmet

Nastavni tim se usvaja na početku svake akademske godine, te će u skladu s tim biti dodat NPP-u. Nastavni tim za 2013/14. godinu nalazi se u prilogu. *

* Prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona)

Back To Top