skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

Prvi semestar (zimski)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-379

1.

Nastava turskog jezika I

3

7

     

7

04K03-380

2.

Opća lingvistika

3

     

4,5

04K39-053

3.

Osmansko carstvo I

2

     

4

04K03-381

4.

BHS jezik I

2

2

     

4

 04K40-08

5.

Filozofija i savremenost

2

2

     

3,5

04K02-122

6.

Informatika

1

2

     

3

04K03-407

7.

Izborni predmet (Pismeno izražavanje)

2

2

     

4

04K03-408

Izborni predmet  (Kultura jezika)

     

04K39-058

Izborni predmet (Komunikologija)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

15

15

   

Ukupan broj sati u sedmici

30

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Drugi semestar (ljetni)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-382

1.

Nastava turskog jezika II

4

6

     

9

04K03-383

2.

Uvod u književnost

2

2

     

4

04K39-054

3.

Osmansko carstvo II

2

     

4

04K03-384

4.

BHS jezik II

2

2

     

4

04K04-203

5.

Pedagogija

2

2

     

5

04K03-409

6.

Izborni predmet (Razumijevanje slušanjem)

2

2

     

4

04K39-059

Izborni predmet (Demokratija i ljudska prava)

     

04K03-410

Izborni predmet (Jezičke vježbe)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

14

14

   

Ukupan broj sati u sedmici

28

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Treći semestar (zimski)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-385

1.

Fonetika turskog jezika

4

6

     

7,5

04K03-386

2.

Leksikologija

3

     

4

04K03-387

3.

Kultura govora

2

2

     

5,5

04K03-388

4.

Turski jezik I

2

2

     

4

04K04-204

5.

Opća psihologija

2

2

     

4,5

04K03-411

6.

Izborni predmet (Usmeno izražavanje)

2

2

     

4,5

04K03-412

Izborni predmet (Funkcionalni stilovi)

     

04K03-413

Izborni predmet (Interpunkcija u teoriji i praksi)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

15

14

   

Ukupan broj sati u sedmici

29

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Četvrti semestar (ljetni)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-389

1.

Morfologija turskog jezika

4

6

     

7,5

04K03-390

2.

Divanska književnost

2

3

     

4,5

04K03-391

3.

Turcizmi u bosanskom jeziku

2

2

     

5

04K03-392

4.

Historija turskog jezika

2

     

4,5

04K03-393

5.

Turski jezik II

2

2

     

4

04K03-414

6.

Izborni predmet (Osnove arapskog jezika)

2

2

     

4,5

04K03-415

Izborni predmet (Sociolingvistika)

     

04K03-416

Izborni predmet (Konverzacijske vježbe I)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

14

15

   

Ukupan broj sati u sedmici

29

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Peti semestar (zimski)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-394

1.

Sintaksa turskog jezika

2

4

     

6

04K03-395

2.

Osmanski turski I

2

2

     

5

04K03-396

3.

Turska književnost I

2

2

     

5

04K03-397

4.

Jezici u kontaktu

3

     

4,5

04K04-205

5.

Pedagoška psihologija

2

2

     

4,5

04K03-417

6.

Izborni predmet (Tursko-bosanski prevodi I)

2

2

     

5

04K03-418

Izborni predmet (Turkološka istraživanja)                 

     

04K03-419

Izborni predmet (Konverzacijske vježbe II)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

13

12

   

Ukupan broj sati u sedmici

25

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Šesti semestar (ljetni)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-398

1.

Semantika

2

4

     

6

04K03-399

2.

Osmanski turski II

2

2

     

5

04K03-400

3.

Turska književnost II

2

2

     

4,5

04K03-401

4.

Kultura i umjetnost Turske

3

2

     

5

04K04-206

5.

Didaktika

2

2

     

5

04K03-420

6.

Izborni predmet (Tursko-bosanski prevodi II)

2

2

     

4,5

04K03-421

Izborni predmet (Engleski jezik)

     

04K39-060

Izborni predmet (Historija BiH)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

13

14

   

Ukupan broj sati u sedmici

27

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Sedmi semestar (zimski)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-402

1.

Svjetska književnost

2

2

     

3,5

04K03-452

2.

Metodika I

2

2

     

4,5

04K39-055

3.

Moderna Turska I

3

     

4,5

04K03-403

4.

Bosanska narodna književnost

2

2

     

5,5

04K03-404

5.

Frazeologija

3

2

     

4,5

04K39-056

6.

Medijska kultura

2

2

     

3

04K03-422

7.

Izborni predmet (Turski u upotrebi)

2

2

     

4,5

04K03-423

Izborni predmet (Osmanska paleografija)

       

04K03-424

Izborni predmet (Tursko-bosanski prevodi III)

       
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

16

12

     

Ukupan broj sati u sedmici

28

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Osmi semestar (ljetni)

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

LV

Br. st.

ECT(A)S

04K03-405

1.

Savremena turska književnost

2

3

     

5

04K03-453

2.

Metodika II

2

2

     

5,5

04K39-057

3.

Moderna Turska II

3

     

4,5

04K03-406

4.

Turska narodna književnost

2

2

     

5

04K03-425

5.

Izborni predmet                     (Osmanska diplomatika)

2

2

     

5

04K03-426

Izborni predmet (Stilistika)

     

04K03-210

Izborni predmet (Njemački jezik)

     

PF TJ 410

6.

Izrada diplomskog rada

         

5

                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

11

9

   

Ukupan broj sati u sedmici

20

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Legenda: P-predavanja; V-vježbe; LV- laboratorijske vježbe; Br. st.-broj studenata u grupama1; ECT(A)S-broj kredita

1 Prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona)

Back To Top