skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email
 • OPĆE INFORMACIJE
  • Naziv studijskog programa
TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
  • Šef/voditelj studijskog programa
Doc.dr. Edina Solak
  • Nivo studijskog programa
I ciklus: dodiplomski
  • Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetkustudija
Profesor turskog jezika i književnosti
 • UVOD
2.1.Razlozi za pokretanje studija Posebnost bosanskohercegovačke kulture i tradicije, naslijeđa i njihovog kompaktibilnog spoja sa tradicijom Turske; potreba spoja tradicionalnog i savremenog; nastojanje za originalnim transponiranjem znanstvenih sadržaja u nastavne sadržaje; sofisticirano stručno znanje i postojana vrijednosna koncepcija. Stručna osposobljenost diplomiranih profesora turskog jezika i književnosti i prepoznatljivost dugo očekivanim slojem akademski obrazovanih osoba koje iz kompleksno postavljenog konteksta svoje naobrazbe nastoje promišljati, realizirati stručnu podršku konkretnijih, čvršćih i djelotvornijih veza između Bosne  Hercegovine i Republike Turske. Osoba koja stekne stručno zvanje diplomirani profesor turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zenici bila bi opskrbljena neophodnim teorijsko-aplikativnim kompetencijama za nesmetano i kvalitetno obavljanje poslova za koje se educira. Pošto naša društvena zajednica ulazi u savremene evropske tokove života i rada, poslovanja i društvenog djelovanja, neophodno je činiti i značajne promjene u načinu obrazovanja novih kadrova fleksibilnijim formama studija kako za nastavne pozive tako i druge vidove društvenog djelovanja – što znači da će otvaranjem navedenog odsjeka biti otvorene mogućnosti studiranja i sticanja zvanja profesora turskog jezika i književnosti, koji će moći odgovoriti različitim zahtjevima i potrebama društva: da budu profesori u osnovnim i srednjim školama, da mogu raditi stručne i odgovorne poslove u medijskim i izdavačkim kućama, kulturnim i pedagoškim institucijama, državnim organima –  da njeguju i razvijaju ljepotu pisane i kazane riječi.
2.2.Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru
 • broj osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona
 • broj učenika u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona
 • broj angažiranih i broj nedostajućih nastavnika i profesora turskog jezika i književnosti u osnovnim školama
 • broj angažiranih i broj nedostajućih profesora turskog jezika i književnosti u srednjim školama
2.3.Usklađenost s misijom i strategijom OJ/Univerziteta Uzimajući u obzir političke odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Turske danas, ali i višestoljetnu zajedničku historiju na kulturno-obrazovnom, naučnom i svakom drugom nivou, otvaranje Odsjeka za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zenici podrazumijeva oslonac budućeg razvoja ovih odnosa. Studij stranog jezika i književnosti temeljni je studij na svakom univerzitetu koji razvija humanističke, pedagoško-psihološke i edukacijske  naučne i stručne discipline. Stoga je u interesu Univerziteta da unutar svojih organizacionih jedinica ima i studij turskog jezika i književnosti.
2.4.Uporedivost studijskog programa s programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire Program studija je usklađen sa programskim studijima iste vrste na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, ali i sa programskim studijima u Republici Turskoj.
2.5.Povezanost s lokalnom zajednicom (privreda, javne institucije) Povezanost sa osnovnim i srednjim školama i institucijama u oblasti kulture (muzej, biblioteka, pozorište, medijske kuće), ali i povezanost sa sličnim institucijama diljem Turske.
3. OPĆI DIO
3.1.Naučno-stručno područje studijskog programa TURSKI  JEZIK I KNJIŽEVNOST
3.2.Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 godine
3.3.Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova
3.4.Uslovi upisa na studij Položen prijemni ispit
3.5.Ishodi učenja
 • afirmiranje turskog jezika u našem društvu i ovladavanje kompetencijama za neposrednije susretanje; afirmiranje ekonomske, kulturne obrazovne i tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske
 • ovladavanje jezikom, kulturom i civilizacijim turkijskih naroda
 • upoznavanje sa zvaničnim dokumentima Carstva i osposobljavanje za čitanje istih (diplomatika i paleografija)
 • promoviranje ekonomskih, tehničkih, socijalnih, kulturoloških i obrazovnih programa saradnje
 • nadilaženje nedjelotvornog i nerelanog okvira studija koji osposobljava stručnjake za rad s ljudima (podrška, pomoć) u formu tehniciranog znanja strogo razdvojenog od vrijednosnog aspekta života
 • ovladavanje savremenim temeljnim kompetencijama u kojima je znanje samo dio kompetencija za budućnost (timski rad, osjetljivost za principe sinergije, umijeće organiziranja ljudskih resursa)
 • poticanje i razvijanje svijesti o važnosti jezika i književnosti u nacionalnoj kulturi, kao i o važnosti nacionalne kulture
 • primjena i povezivanje stečenih znanja iz različitih jezičkih disciplina i rješavanje novih i složenih problema
 • primjena stečenih znanja iz turske historije,  književnosti i kulture, te njihovo povezivanje s lingvističkim znanjima
 • interpretiranje različitih književnih tekstova
 • samostalna izrada nastavnih materijala
 • analiza i adekvatna primjena postupaka naučne i školske interpretacije književnog teksta
 • sposobnost pisanja stručnog rada iz područja obuhvaćenih studijem (književne kritike, prikaza, recenzije i sl.)
 • sposobnost pisanja kraćeg naučnog  rada iz područja lingvistike i književnosti
 • ispravno služenje savremenim pojmovima iz svih područja koje obuhvata studij
3.6.Mogućnost zapošljavanja  i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe ovaj studij mogu raditi u institutima, diplomaciji, privredi, školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, prevodioci, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori, medijatori…
3.7.Mogućnost nastavka studija Nastavak studija na drugom ciklusu – postdiplomski studij/master studij
4. OPIS  STUDIJSKOG PROGRAMA
4.1.Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem EC(A)TS bodova-nastavni plan (prilog: Tabela 2)
4.2.Opis svakog predmeta-nastavni program (prilog: Tabela3)
4.3.Struktura studija (broj semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare) Nastava traje 8 semestara (4 akademske godine).Broj studenata na predavanjima i vježbama zavisi od broja studenata upisanih na pojedinu godinu studija. Broj studenata na vježbama pravi se prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona).
4.4.Uslovi upisa u sljedeći semestar odslušan i ovjeren prethodni semestar
4.5. Završetak studija:
 • Način završetka studija

Završni dodiplomski rad

 • Uslovi za odbranu završnog dodiplomskog rada
Položeni svi ispiti dodiplomskog studija
 • Postupak odbrane završnog dodiplomskog rada
Rad se brani pred mentorom

Back To Top