skip to Main Content
Opće informacije
OPĆE INFORMACIJE
 

1.1.  Naziv studijskog programa

 

Engleski jezik i književnost

 

1.2.  Šef/ voditelj studijskog programa

 

 

 

 

1.3.  Nivo studijskog programa

 

I ciklus / dodiplomski studij

Undergraduate B.A. study program

 

 

1.4.  Akademski/  naučni/  stručni  naziv po završetku studija

Stručni naziv:

Profesor engleskog jezika i književnosti

Bachelor of Arts in English Language and Literature

2.1. Razlozi za pokretanje studija Studij  engleskog  jezika  i  književnosti  postoji  već  11  godina  na Univerzitetu  u  Zenici. Osnovan  je u okviru  Pedagoškog fakulteta koji je 2013. godine prerastao u Filozofski fakultet. Od samih početaka  studij  je  koncipiran  kao  opšti studij  engleskog  jezika  i književnosti tj. kao filološki studij uz koji se stiče i osnovna nastavnička naobrazba. Za razliku od svih drugih profesija u kojima se može poznavati engleski jezik i biti uspješan u komunikaciji na ovom jeziku, završnici studijskog programa Engleski jezik i književnost su specijalisti za jezik, oni posjeduju osnovna formalna lingvistička  znanja o  jeziku  uopšte,  o  engleskom  jeziku,  o  svom maternjem jeziku, o stručnim registrima i lingvističkim aspektima ovih registara, te o sociolingvističkim aspektima odnosa dvaju jezika (engleskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog). U kontekstu budućeg razvoja BiH, njenog puta prema EU i otvorenosti prema svijetu u cjelini, a s obzirom na globalnu ulogu engleskog jezika, potreba za specijalistima za engleski jezik u našem društvu je nedvojbena. Ovaj studij je ulaznica za mnoga zanimanja i profesije, kao i za n astavak obrazovanja u oblasti filologije i drugih srodnih disciplina.
2.2. Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru Po  svom  sadržaju  i  ciljevima  ovaj  studijski  program  priprema stručnjake za jezička pitanja vezana za engleski jezik, prevođenje i obrazovanje.  Dodiplomski  studijski  program  je  koncipiran  kao osnova  za  više  cikluse  studija  iz  filologije  i srodnih  disciplina  i priprema studente za nastavak školovanja na II ciklusu  studija. S obzirom  na Evropsku  orjentaciju  BiH  i ulogu  engleskog jezika u komunikaciji na globalnom nivou, potrebe za stručnjacima za engleski jezik postoje osim u obrazovanju i u oblastima poput prevodilaštva,  izdavaštva,  novinarstva,  kulture,  turizma  i hotelijerstva, saobraćaja i komunikacije i sl.
2.3. Usklađenost s misijom i strategijom
OJ/Univerziteta
Studij   engleskog  jezika   i  književnosti  je   jedan  od   studijskih programa  prisutan  na  Pedagoškom  fakultetu  –  današnjem Filozofskom fakultetu – od samog njegovog osnivanja. Kao studij stranog jezika on je neizostavan dio filoloških studija Filozofskog fakutleta u  Zenici, i uklapa se u misiju i strategiju ovog fakulteta razvoja humanističkih naučnih i stručnih disciplina u okviru UNZE.
2.4. Uporedivost  studijskog  programa  s
programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire
Program je u svojim osnovnim crtama usklađen sa drugim sličnim programima  u  BiH,  ali  istovremeno  posjeduje  i  specifičnosti  u programskom sadržaju pojedinih lingvističkih predmeta, kao i u konceptu organizovanja I ciklusa studija u trajanju od 4 studijske godine.
2.5. Povezanost  s  lokalnom  zajednicom
(privreda, javne institucije)
Povezanost  sa  sličnim  odsjecima  na  drugim  univerzitetima,  sa osnovnim  i  srednjim  školama  ZDK,  sa  kulturnom  zajednicom, univerzitetima  u  anglofonim  zemljama  (posredstvom ambasada), povezanost sa British Council.
Opis studijskog programa
OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA
3.1.       Naučno/umjetničko       područje

studijskog programa

 

Humanističke nauke; polje: Filologija; uža oblast: Anglistika.

3.2.    Trajanje     studijskog     programa

(postoji li mogućnost studiranja na

daljinu, vanrednog studija i sl.)

Osam semestara, tj. četiri godine. Ne predviđa se studij na daljinu ili

vanredni studij zbog prirode područja (jezičke vještine) i materijalnih

uslova na UNZE (prostor, kadrovi, oprema)

3.3.   Minimalni   broj    ECTS   bodova

potreban za završetak studija

 

240 ECTS

 

3.4. Uslovi upisa na studij

U skladu sa zakonskim odredbama relevantnih zakona, pravilnika i

Statuta UNZE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Ishodi učenja

–     temeljna znanja morfosintaksičkog i fonetskog opisa engleskog

jezika

–     solidan izgovor engleskog jezika

–     zavidan nivo jezičkih vještina (C1) u pisanju, čitanju, slušanju i

komuniciranju na engleskom jeziku

–     solidno  poznavanje  kulturnog  i   istorijskog  nasljeđa  Velike Britanije i Sjeverne Amerike kao dvije vodeće ‘teritorije’ na kojima se govori engleskim jezikom

–     solidno poznavanje književnog stvaralaštva na engleskom jeziku

pisaca Velike Britanije i Sjeverne Amerike

–     solidno    poznavanje    osnovnih    pedagoških    i    didaktičko – metodičkih  elemenata  vezanih  za  nastavnički  rad  i  nastavu stranog jezika

–     temeljna   znanja   lingvistike   i   književno-historijskih   nauka potrebnih za nastavak studija drugog ciklusa

–     primjenjivanje  stečenih  znanja  u  komunikaciji  na  engleskom

jeziku

–   samostalno izvođenje nastave engleskog jezika i kulture anglofonskih društava u odgojno-obrazovnim institucijama u kojima  se  taj  jezik  predaje  kao  strani  jezik  (u  skladu  sa odredbama relevantnih zakona)

–     evaluacija rada učenika, kao i evaluacija vlastitog rada u cilju

korekcije i daljeg usavršavanja

–    samostalno usavršavanje iz jezika i drugih oblasti studija i cjeloživotno učenje.

3.6.   Mogućnost   zapošljavanja   (popis

mogućih poslodavaca) i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja (priložiti)

 

Privreda,     administracija,     turizam,     diplomatija,     obrazovanje,

izdavaštvo, itd.

 

3.7. Mogućnost nastavka studija

II ciklus studija iste  ili srodne naučno-stručne oblasti (anglistika i

filologija kao i druge humanističke i društvene discipline)

3.8.  Kod  prijave  SP  II  i  III  ciklusa

navesti dodiplomske studije predlagača ili drugih ustanova u BiH s kojih je moguć upis na predloženi studij

 

4.3. Struktura studija (broj  semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare)

Broj semestara: 8

Veličina grupa za predavanje/Veličina grupa za vježbe: određuje se  u  skladu  sa  Odlukom  o  standardima  i  normativima  za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko – dobojskog kantona.

 

4.4. Uslovi upisa u sljedeći semestar Ovjeren prethodni semestar studija.
4.6. Popis predmeta i/ili modula koji će se

izvoditi  i  na  stranom  jeziku  (navesti jezik)

Svi  stručni  predmeti  izvode  se  na  engleskom  jeziku  (jezički-

lingvistički, knjževno-istorijski, metodički). Opšti predmeti kao i specijalistički (pedagoško-psihološki) izvode se na bhs jeziku.

4.7. Završetak studija:
 

 

a)  Način završetka studija

Položeni svi ispiti, izvršene sve obaveze na predmetima u

skladu sa silabusima, odslušani i ovjereni svi semestri

studija. Nije predviđen završni rad.

Back To Top