skip to Main Content

OPĆE INFORMACIJE O DOKTORSKOM STUDIJU IZ LINGVISTIKE (III CIKLUS)

Doktorski studij iz lingvistike (III ciklus) objedinjuje sva sa četiri studijska odsjeka u okviru Katedre za jezike i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a to su:  Odsjek za bosanski, hrvatski, sprski jezik i književnost (OBHSJK), Odsjek za engleski jezik i književnost (OEJK), Odsjek za njemački jezik i književnost (ONJJK) i Odsjek za turski jezik i književnost (OTJK).

Studij traje 3 godina sa 180 ECTS-a, nastava i ostale obaveze iz nastavnog plana do izrade doktorata su zastupljene sa 90 ECTS a izrada doktorske disertacije također sa 90 ECTS-a.

Polaznici/-e slušaju ukupno 9 predmeta od kojih su na I god. (I i II semestar) zajednički obavezni i izborni, a u III semestru kandidati/-kinje biraju predmet iz uže naučne oblasti. U III semestru kandidati/-kinje pripremaju i sinopsis doktroskog rada i prezentiraju ga Vijeću doktroskog studija na usvajanje.

Od  IV semestra kandidati/-kinje pripremaju doktorski rad. U ovoj fazi su predviđena 2 doktorandska kolokvija, prvi u IV sem. i drugi u V sem., gdje kandidat ima priliku dobiti povratnu informaciju većeg broja stručnjaka iz svoje oblasti za ideje i rezultate svog istraživačkog projekta. Time se ujedno postiže kontinuitet i usmjerava dalji rad kandidata s ciljem da se doktorska disertacija i završi u mogućem predviđenom roku od 3-6 godina.

Izlazno zvanje glasi: DOKTOR LINGVISTIČKIH NAUKA sa naznakom uže naučne oblasti (naučne grane): lingvistika/bosanski, hrvatski, srpski jezik, lingvistika/engleski jezik, lingvistika/njemački jezik, lingvistika/turski jezik.

Ovo zvanje pripada naučnoj oblasti: humanističke nauke; naučno polje: jezik i književnost (filologija); naučna grana: lingvistika za bosanski, hrvatski, srpski jezik, lingvistika za engleski jezik, lingvistika za njemački jezik, lingvistika za turski jezik.

Ovaj studij mogu upisati završenici I i II ciklusa sa 300 ECTS iz područja jezika i književnosti, zatim završenici magistarskog studija po predbolonjskom programu iz relevatne naučne oblasti i naučnog polja i zvršenici diplomskog studija po predbolonjskom programu (tzv. VII stepen), kao i kandidati/-kinje sa stranim diplomama uz prethodnu nostrifikaciju i već pomenutim relevantnim prethodnim studijima.

Odluka o visini školarine Doktorskog studija iz Lingvistike će biti objavljena na ovom linku, kada bude donesena u skorom periodu.

Planska struktura III ciklus 2021-bos

Programska struktura III ciklus 2021-bos

Odluka Senata o konstituiranju Vijeca doktorskog studija

Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija iz lingvistike

Troškovnik za III ciklus studija

Konačna lista primljenih kandidata za III ciklus studija

Doctoral Study in Linguistic-Program Structure

Doctoral study Linguistics teaching plan

Back To Top