skip to Main Content

ISSN 2744-1210

Časopis izlazi svake druge godine i u njemu se objavljuju radovi sa naučnog skupa u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Izdavač
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Za izdavača
Memnuna Hasanica, dekanesa

Urednica
Alica Arnaut

Lektura
autori radova

UDK
Aras Borić

Redakcija
Bajramović Muris, Bikić Naida, Burgić Dževad, Ćaro Amer, Ćurković Amela, Delibašić Esad, Mađarević Mirjana, Rizvić-Eminović Edina, Skelić Dženan, Solak Edina

SaZnanje 2020:

SaZnanje 2018:

Back To Top