skip to Main Content

Prebacivanje studenata sa drugih visokoškolskih institucija na Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, regulisano je Statutom Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

Statut Univerziteta u Zenici

Odjeljak E. Prelazak s drugog univerziteta i način priznavanja položenih ispita

 

Član 245. (Prelazak s drugog univerziteta)

  1. Studenti drugih univerziteta mogu prijeći i nastaviti odgovarajući studij na Univerzitetu, u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti, ukoliko postoji istovjetnost i/ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i obima.
  2. Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se utvrđuje i student ju je dužan položiti.
  3. Po okončanju postupka priznavanja položenih ispita, studentu prijelazniku utvrđuje se status studenta na Univerzitetu, istovjetan statusu kojeg je imao na visokoškolskoj ustanovi s koje prelazi.

 

Član 246. (Zahtjev za prelazak)

  1. Zahtjev za prelazak, uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta (samo za studente izvan Univerziteta), te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi fakultetu, najkasnije do 15. 09. tekuće godine.
  2. Odluku o odobrenju prijelaza unutar Univerziteta i s drugog Univerziteta donosi dekan.
  3. Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta /akademije /visoke škole, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana njenog prijema.

 

Član 247. (Odluka o priznavanju ispita)

  1. Odluku o priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta donosi nastavno-naučno vijeće, na prijedlog komisije za nastavu.
  2. Pripremu prijedloga za priznavanje ispita, na propisanom obrascu, vrši komisija za nastavu koju čine prodekan za nastavu fakulteta i ECTS koordinatori Univerziteta i fakulteta.
  3. Protiv odluke iz stava 1. ovoga člana, može se uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta.
  4. Odluka po prigovoru je konačna.

 

Član 248. (Prelazak s jednog programa studija na drugi, unutar Univerziteta)

Analogno članovima 245. i 246. ovog Statuta, moguće je ostvariti prijelaz s jednog studijskog programa na drugi, unutar Univerziteta, pod uslovima da se kandidatu prelazniku može priznati najmanje 2 (dva) ispita položena na organizacionoj jedinici s koje prelazi, da su ispunjeni uslovi iz člana 242. stav (1) tačka a) i b) i da se ne dovodi u pitanje izvođenje nastave studijske godine i studijskog programa s kojeg student vrši prijelaz i na koji prelazi, shodno važećim standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja.

Back To Top