skip to Main Content

Dodiplomski

Upis u prvu godinu I ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu općeg uspjeha i pojedinačnog uspjeha iz predmeta bitnih za studij i BHS jezika, a koje je kandidat ostvario u srednjoj četverogodišnjoj školi. Prijemnog ispita nema.

 

Master

Upis u prvu godinu II ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su okončali I (prvi) ciklus studija u četverogodišnjem trajanju i stekli 240 ECTS bodova.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu uspjeha ostvarenog na I ciklusu studija. Prednost prilikom upisa imaju kandidati sa većom prosječnom ocjenom ostvarenom na I ciklusu studija.

 

Za detaljnije informacije se obratite našoj studentskoj službi koja će vam rado odgovoriti na sva vaša pitanja.

Back To Top