skip to Main Content

Dodiplomski

Upis u prvu godinu I ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu općeg uspjeha i pojedinačnog uspjeha iz predmeta relevantni za odabrani studij, a koje je kandidat ostvario u srednjoj četverogodišnjoj školi. Prijemnog ispita nema.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Statutom Univerziteta u Zenici, pravo učešča na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidati prilažu sljedeće dokumente:

  1. zahtjev za upis;
  2. originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH;
  3. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
  4. izvod iz matične knjige rođenih;
  5. uvjerenje o državljanstvu;
  6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima konkursa.

 

Master

Upis u prvu godinu II ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su okončali I (prvi) ciklus studija iz oblasti ekonomskih nauka u četverogodišnjem trajanju i stekli 240 ECTS bodova.

Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu uspjeha ostvarenog na I ciklusu studija. Prednost prilikom upisa imaju kandidati sa većom prosječnom ocjenom ostvarenom na I ciklusu studija.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Statutom Univerziteta u Zenici, pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

  • državljani Bosne i Hercegovine,
  • strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovanim sa 240 ECTS bodova;
  • kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
  • Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2014/2015.godine.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća dokumenta:

  1. biografiju,
  2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenje o državljanstvu,
  5. uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
  6. izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.
  7. obrazac za prijavu na konkurs (nabavlja se na šalteru studentske službe Fakulteta),
Back To Top