skip to Main Content
Naziv studijskog programa TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šef/voditelj studijskog programa red.prof.dr. Edina Solak
Nivo studijskog programa I ciklus: dodiplomski

II ciklus: postdiplomski – master studij

Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetkustudija profesor turskog jezika i književnosti

 

detaljnije
2.1.Razlozi za pokretanje studija Posebnost bosanskohercegovačke kulture i tradicije, naslijeđa i njihovog kompaktibilnog spoja sa tradicijom Turske; potreba spoja tradicionalnog i savremenog; nastojanje za originalnim transponiranjem znanstvenih sadržaja u nastavne sadržaje; sofisticirano stručno znanje i postojana vrijednosna koncepcija. Stručna osposobljenost diplomiranih profesora turskog jezika i književnosti i prepoznatljivost dugo očekivanim slojem akademski obrazovanih osoba koje iz kompleksno postavljenog konteksta svoje naobrazbe nastoje promišljati, realizirati stručnu podršku konkretnijih, čvršćih i djelotvornijih veza između Bosne  Hercegovine i Republike Turske. Osoba koja stekne stručno zvanje diplomirani profesor turskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zenici bila bi opskrbljena neophodnim teorijsko-aplikativnim kompetencijama za nesmetano i kvalitetno obavljanje poslova za koje se educira. Pošto naša društvena zajednica ulazi u savremene evropske tokove života i rada, poslovanja i društvenog djelovanja, neophodno je činiti i značajne promjene u načinu obrazovanja novih kadrova fleksibilnijim formama studija kako za nastavne pozive tako i druge vidove društvenog djelovanja – što znači da će otvaranjem navedenog odsjeka biti otvorene mogućnosti studiranja i sticanja zvanja profesora turskog jezika i književnosti, koji će moći odgovoriti različitim zahtjevima i potrebama društva: da budu profesori u osnovnim i srednjim školama, da mogu raditi stručne i odgovorne poslove u medijskim i izdavačkim kućama, kulturnim i pedagoškim institucijama, državnim organima –  da njeguju i razvijaju ljepotu pisane i kazane riječi.
2.2.Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru –          broj osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona

–          broj učenika u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona

–          broj angažiranih i broj nedostajućih nastavnika i profesora turskog jezika i književnosti u osnovnim školama

–          broj angažiranih i broj nedostajućih profesora turskog jezika i književnosti u srednjim školama

2.3.Usklađenost s misijom i strategijom OJ/Univerziteta Uzimajući u obzir političke odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Turske danas, ali i višestoljetnu zajedničku historiju na kulturno-obrazovnom, naučnom i svakom drugom nivou, otvaranje Odsjeka za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zenici podrazumijeva oslonac budućeg razvoja ovih odnosa. Studij stranog jezika i književnosti temeljni je studij na svakom univerzitetu koji razvija humanističke, pedagoško-psihološke i edukacijske  naučne i stručne discipline. Stoga je u interesu Univerziteta da unutar svojih organizacionih jedinica ima i studij turskog jezika i književnosti.
2.4.Uporedivost studijskog programa s programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire Program studija je usklađen sa programskim studijima iste vrste na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, ali i sa programskim studijima u Republici Turskoj.
2.5.Povezanost s lokalnom zajednicom (privreda, javne institucije) Povezanost sa osnovnim i srednjim školama i institucijama u oblasti kulture (muzej, biblioteka, pozorište, medijske kuće), ali i povezanost sa sličnim institucijama diljem Turske.
3.1.Naučno-stručno područje studijskog programa TURSKI  JEZIK I KNJIŽEVNOST
3.2.Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 godine
3.3.Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova
3.4.Uslovi upisa na studij Položen prijemni ispit
3.5.Ishodi učenja –        afirmiranje turskog jezika u našem društvu i ovladavanje kompetencijama za neposrednije susretanje; afirmiranje ekonomske, kulturne obrazovne i tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske

–        ovladavanje jezikom, kulturom i civilizacijim turkijskih naroda

–        upoznavanje sa zvaničnimdokumentima Carstva i osposobljavanje za čitanje istih (diplomatika i paleografija)

–        promoviranje ekonomskih, tehničkih, socijalnih, kulturoloških i obrazovnih programa saradnje

–        nadilaženje nedjelotvornog i nerelanog okvira studija koji osposobljava stručnjake za rad s ljudima (podrška, pomoć) u formu tehniciranog znanja strogo razdvojenog od vrijednosnog aspekta života

–        ovladavanje savremenim temeljnim kompetencijama u kojima je znanje samo dio kompetencija za budućnost (timski rad, osjetljivost za principe sinergije, umijeće organiziranja ljudskih resursa)

–        poticanje i razvijanje svijesti o važnosti jezika i književnosti u nacionalnoj kulturi, kao i o važnosti nacionalne kulture

–        primjena i povezivanje stečenih znanja iz različitih jezičkih disciplina i rješavanje novih i složenih problema

–        primjena stečenih znanja iz turske historije,  književnosti i kulture, te njihovo povezivanje s lingvističkim znanjima

–        interpretiranje različitih književnih tekstova

–        samostalna izrada nastavnih materijala

–        analiza i adekvatna primjena postupaka naučne i školske interpretacije književnog teksta

–        sposobnost pisanja stručnog rada iz područja obuhvaćenih studijem (književne kritike, prikaza, recenzije i sl.)

–        sposobnost pisanja kraćeg naučnog  rada iz područja lingvistike i književnosti

–        ispravno služenje savremenim pojmovima iz svih područja koje obuhvata studij

3.6.Mogućnost zapošljavanja  i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe ovaj studij mogu raditi u institutima, diplomaciji, privredi, školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, prevodioci, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori, medijatori…
3.7.Mogućnost nastavka studija nastavak studija na drugom ciklusu – postdiplomski studij/master studij
4.1.Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem EC(A)TS bodova-nastavni plan (prilog: Tabela 2)
4.2.Opis svakog predmeta-nastavni program (prilog: Tabela3)
4.3.Struktura studija (broj semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare) Nastava traje 8 semestara (4 akademske godine).

Broj studenata na predavanjima i vježbama zavisi od broja studenata upisanih na pojedinu godinu studija. Broj studenata na vježbama pravi se prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona).

4.4.Uslovi upisa u sljedeći semestar odslušan i ovjeren prethodni semestar
4.5. Završetak studija:
a)    Način završetka studija
Završni dodiplomski rad
b)    Uslovi za odbranu završnog dodiplomskog rada položeni svi ispiti dodiplomskog studija
c)     Postupak odbrane završnog dodiplomskog rada Rad se brani pred mentorom
Back To Top