skip to Main Content
Naziv studijskog programa Tjelesni odgoj i sport
Naučno područje Društvene nauke
Šef / voditelj studijskog programa
Nivo studijskog programa I ciklus: Dodiplomski
Matična naučna oblast Kineziologija
Matične oblasti O – 1. Metodika i metodologja u sportu
O – 2. Transformacioni procesi u sportu
O – 3. Bazični sportovi
O – 4. Timski sportovi
O – 5. Borilčki sportovi
O – 6. Zimski sportovi
O – 7. Rekreativni kineziološki programi
O – 8. Organizacija i upravljanje u sportu
O – 9. Sistemska kineziologija
O – 10. Kineziterapija
O – 11. Sport i turizam
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija Profesor tjelesnog odgoja i sporta
OPĆI PODACI O STUDIJSKOM PROGRAMU
Naučno/umjetničko područje studijskog programa Društvene nauke
Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) Studij traje četiri godine i podijeljen je na osam semestara.
Postoji mogućnost vanrednog studiranja.
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS
Uslovi upisa na studij Osnovni uvjeti upisa na studij su završena srednja četverogodišnja škola/ položen prijemni ispit.
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu:
– općeg uspjeha,
– uspjeha iz maternjeg jezika, stranog jezika, tjelesnog odgoja i biologije (predmeti značajni za studij)
– rezultata ostvarenih u vrhunskom sportu
– posebna priznanja u akademskom potignuću
– rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
Bodovanje uspjeha iz srednje škole izračunava se prema kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na visokoškolske ustanove univerziteta u Zenici.
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova dobivenih prema sljedećim kriterijima:
Opći kriterij odnosi se na uspjeh postignut u srednjoj školi i iznosi maksimalno 30 bodova, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 6.
Pojedinačni kriterij odnosi se na uspjeh ostvaren iz četri predmeta u četri razreda srednje škole značajnih za studij (MATERNJI JEZIK, STRANI JEZIK, BIOLOGIJA I TJELESNI ODGOJ) i iznosi maksimalno 40 bodova, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 8.
Posebni kriterij i po ovom osnovu kandidat dobija dodatne bodove, za ostvarene rezultate na takmičenjima u srednjoj školi iz predmeta značajnih za studij.
Prijemni ispit na kojem kandidati mogu ostvariti maksimalno 30 bodova. Prijemi ispit satoji se iz
Test opšte sportske informiranosti – 0 – 5 bodova
Intervju – 0 – 5 bodova
Test motoričkih sposobnosti – 0 – 20 bodova
Svi kriteriji i testovi biti će detaljnije opisani u pravilniku o prijemnom ispitu
Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja „Učenik generacije“, te kanditati koji imaju ostvarene vrhunske sportske rezultate (Državni prvak, Balkansko prvenstvo jedno od prva tri mjesta, Evropsko prvenstvo jedno od prva tri mjesta, Svjetsko prvenstvo jedno od prva tri mjesta, Olimpijske igre ili Mediteranske igre jedno od prva tri mjesta) upisuje studij bez ikakvih prethodnih uslova. Napomena* Zbog specifičnosti studijskog progrma kandidati su dužni, prilikom dostave dokumenta, priložiti i ljekarsko uvjerenje kao dokaz njihovog zdravstvenog statusa*.
Ishodi učenja Iz koncipiranog Studijskog programa proizilaze slijedeći ishodi učenja:
– obrazovanje studenata za rad u oblasti nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u predškolskim institucijama, osnovnim školama, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama,
– doprinos unapređenju istraživačkog i stručnog rada u oblasti tjelesnog odgoja i sporta,
– upoznavanje sa savremenim naučnim saznanjima u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja, rekreacije i takmičarskog sporta,
– formiranje kritičkog stava i razvoj kritičkog mišljenja,
– shvatanje vrijednosti tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sporta i rekreacije u životu djece, omladine i odraslih,
– obrazovanje studenata za logičko povezivanje nastavnih cjelina u funkciji djelatnosti kojom će se kasnije baviti,
– osposobljavanje studenata za nastavak školovanja na višim nivoima obrazovanja.
Svrha ovog Studijskog programa je obrazovanje modernih, kompetentnih i samostalnih Bechelora/profesora Tjelesnog odgoja i sporta, te sportske rekreacije koji će u potpunosti biti u službi potreba društvene zajednice.
Mogućnost zapošljavanja – Profesori tjelesnog odgoja u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.
– Asistenti na visokoškolskim ustanovama.
– Sportski pedagozi u takmičarskom sportu mladih, te u sportskim školama.
-U programima sporta koji se izvodi u okviru ciljno opredijeljene populacije (vojska, policija i sl.).
-Treneri u amaterskom, poluamaterskom i profesionalnom sportu.
– Profesori sportskog odgoja u programima “Sport za sve”.
– Fitnes edukatori.
– Menadžeri u vrhunskom sportu.
– Organi upravljanja na lokalnom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou.
-U poslovnom svijetu sporta (sportska industrija, sportski marketing, sportski turizam)
– Drugim ustanovama i preduzećima gdje se traži visoka stručna sprema društvenog smjera
Mogućnost nastavka studija Nakon uspješno završenog I ciklusa studija (dodiplomskog), svi studenti ostvaruju mogućnost nastavka studija na II ciklusu studija na srodnim i komplementarnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Matični predmeti
P- 1. Teorija i praksa tjelesnog odgoja i sporta I
P- 2. Teorija i praksa tjelesnog odgoja i sporta II
P- 3. Osnove biomehanike
P- 4. Metodologija naučnog istraživanja u sportu
P- 5. Kineziometrija
P- 6. Opća metodika tjelesnog odgoja i sporta
P- 7. Metodika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnoj i srednjoj školi
P- 8. Fizička aktivnost, sport i zdravlje
P- 9. Metode analize podataka u kineziologiji
P- 10. Elementarne igre
P- 11. Tjelesni odoj I
P- 12. Tjelesni odoj II
P- 13. Tjelesni odoj I ( izborni )
P- 14. Tjelesni odoj II ( izborni )
P- 15. Sport
P- 16. Sport
P- 17. Sport
P- 18. Fizičko obrazovanje I
P- 19. Fizičko obrazovanje II
P- 20. Fizičko obrazovanje III
P- 21. Fizičko obrazovanje IV
P- 22. Kutura sporta
P- 23. Fizičko obrazovanje I
P- 24. Fizičko obrazovanje II
P- 25. Fizičko obrazovanje III
P- 26. Fizičko obrazovanje IV
P- 27. Fizičko obrazovanje V
P- 28. Fizičko obrazovanje VI
P- 29. Fizičko obrazovanje VII
P- 30 Fizičko obrazovanje VIII
P- 31. Tjelesna i zdravstvena kutura
P- 32. Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja
P- 33. Osnovi kineziologije
P- 34. Kinezioloka metodika I
P- 35. Kinezioloka metodika II
P- 36. Sportska kultura I
P- 37. Sportska kultura II
P- 38. Sportska kultura III
P- 39. Sportska kultura IV
P- 40. Sportska kultura V
P- 41. Sportska kultura VI
P- 42. Tjelesni odgoj EJK ( fakultativno )
P- 43. Tjelesni odgoj NJJ ( fakultativno )
P- 44. Tjelesni odgoj I
P- 45. Tjelesni odgoj II
P- 46. Tjelesna kutura
P- 47. Tjelesna kutura
P- 48. Metodika tjelesnog odgoja 1
P- 49. Metodika tjelesnog odgoja 2
P- 50. Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja
P- 51. Metodika inkluzivne nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja
P- 52. Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja
P- 53. Metodika vannastavnih aktivnosti iz tjelesnog odgoja(izborni predmet)
P- 54. Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I
P- 55. Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II
P- 56. Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja III
P- 57. Tjelesna i zdravstvena kutura
P- 58. Kultura sporta
P- 59. Aletika I
P- 60. Atletika II
P- 61. Plivanje I
P- 62. Plivanje II
P- 63. Sportska gimnastika
P- 64. Ritmičke i plesne strukture
P- 65. Nogomet
P- 66. Košarka
P- 67. Rukomet
P- 68. Odbojka
P- 69. Tenis
P- 70.Timski sportovi
P- 71. Karate
P- 72. Judo
P- 73. Boks
P- 74. Taekwondo
P- 75. Skijanje I
P- 76. Skijanje II
P- 77. Nordijsko skijanje
P- 78. Klizanje
P- 80. Osnove motorike
P- 81. Antropomotorika
P- 82. Teorija i praksa sportskog treninga
P- 83. Kondiciona priprema
P- 84. Motoričko učenje i kontrola
P- 85. Planiranje i programiranje u kondicionoj pripremi kod sportaša
P- 86. Sportska prehrana
P- 87. Kineziološka transformacija
P- 88. Kineziološke transformacije
P- 89. Sportska rekreacija
P- 90. Aerobik
P- 91. Logorovanje i izleti
P- 92. Stolni tenis
P- 93. Fitness i grupni programi vježbanja
P- 94. Sportsko penjanje
P- 95. Planinarenje
P- 96. Interpersonalni odnosi u sportu
P- 97. Menadžment u sportu
P- 98. Marketing u sportu
P- 99. Menadžment u sportskoj rekreaciji
P- 100. Timski rad
P- 101. Organizacija sportskih manifestacija
P- 102. Upravljanje sportskim organizacijama
P- 103. Ljudski resursi u sportu
P- 104. Interkulturalni menadžment u sportu
P- 105. Fiziologija sporta
UŽE NAUČNE OBLASTI NA STUDIJSKOM PROGRAMU TJELESNI ODGOJ I SPORT NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
1. Naučna oblast Transformacioni procesi u sportu
– Osnovi motorike
– Antropomotorika
– Teorija i praksa sportskog treninga
– Kondiciona priprema
– Motoričko učenje i kontrola
– Planiranje i programiranje u kondicionoj pripremi kod sportaša
– Sportska prehrana
2. Naučna oblast Bazični sportovi
– Aletika I
– Atletika II
– Plivanje I
– Plivanje II
– Sportska gimnastika
– Ritmičke i plesne strukture
3. Naučna oblast Metodika i metodologija u sportu
– Teorija i praksa tjelesnog odgoja i sporta I
– Teorija i praksa tjelesnog odgoja i sporta II
– Osnove biomehanike
– Metodologija naučnog istraživanja u sportu
– Kineziometrija
– Opća metodika tjelesnog odgoja i sporta
– Metodika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnoj i srednjoj školi
– Fizička aktivnost, sport i zdravlje
– Metode analize podataka u kineziologiji
– Elementarne igre
4. Naučna oblast Timski sportovi
– Nogomet
– Košarka
– Rukomet
– Odbojka
– Tenis
– Timski sportovi
5. Naučna oblast Organizacija i upravljanje u sportu
– Interpersonalni odnosi u sportu
– Menadžment u sportu
– Marketing u sportu
– Menadžment u sportskoj rekreaciji
– Menadžment sportskih takmičenja
– Menadžment sportskih organizacija
– Ljudski resursi u sportu
– Interkulturalni menadžment u sportu
6. Naučna oblast Zimski sportovi
– Skijanje I
– Skijanje II
– Nordijsko skijanje
– Klizanje
7. Naučna oblast Borilački sportovi
– Karate
– Judo
– Boks
– Taekwondo
8. Naučna oblast Rekreativni kinezološki programi
– Sportska rekreacija
– Aerobik
– Logorovanje i izleti
– Stolni tenis
– Fitness i grupni programi vježbanja
– Sportsko penjanje
– Planinarenje
9. Nematične naučne oblasti
– Opća pedagogija
– Didaktika
– Historija sporta
– Funkcionalna anatomija
– Fiziologija sporta
– Sportska medicina
– Higijena sporta
– Kineziterapija
– Psihologija u sportu
– Strani jezik I
– Strani jezik II
– Filozofija u sportu
– Socijologija u sportu
– Informatički programi u sportu
Back To Top