skip to Main Content

Odsjek za njemački jezik i književnost osnovan je 2004./05. godine i primjenjuje odredbe Bolonjske deklaracije prema sistemu 4+1+3.

Nakon završenog prvog ciklusa studija u trajanju od osam semestara (240 ECTS) student dobiva izlazno zvanje profesor njemačkog jezika i književnosti, nakon završenog dvosemestralnog drugog ciklusa studija (60 ECTS) zvanje magistar njemačkog jezika i književnosti i nakon završenog doktorskog studija doktor humanističkih znanosti za posebno usmjerenje (lingvistika, književnost ili metodika).

U skladu sa Evropskim referentnim okvirom učenja stranih jezika predviđeno je da učenici u svom kurikulumu imaju obavezno učenje dva strana jezika, u nekim školama i tri, kao i strani jezik kao izborni predmet. Stoga naši završenici relativno lako nalaze posao. Iz razgovora sa studentima koji su studirali na našem odsjeku znamo da se zapošljavaju u osnovnim i srednjim školama, školama za učenje stranih jezika, u izdavačkim kućama, kao prevodioci i u privredi.

Između biroa za zapošljavanje BiH i Njemačke postoji uska saradnja na osnovu čega naši studenti svake godine imaju mogućnost odlaska na ferijalni rad u Njemačku. Odsjek takođe sarađuje sa različitim organizacijama, kao što su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Goethe Institut, DAAD (Njemačka služba za akademsku razmjenu), BHDLV (Bosansko-hercegovački savez nastavnika njemačkog jezika), SOEGV (Udruženje germanista jugoistočne Evrope), Njemačka Ambasada, Ambasade Austrije i Švicarske, Odsjeci germanistike na univerzitetima u BiH i regionu, ALBA Zenica, što podrazumijeva različite projekte u kojima učestvuju naši studenti kao i stipendije DAAD-a na koje se prijavljuju naši studenti.Naš odsjek takođe učestvuje u Erasmus projektima studentske razmjene (Erasmus plus).

Nastavu na Odsjeku opservira stručan kadar: stalno zaposleni profesori, docenti i viši asistenti kao i gostujući profesori sa univerziteta u Sarajevu, Mostaru i Tuzli i Sveučilišta u Osijeku (Hrvatska). U akademskoj 2015/16. godini je cijeli zimski semestar predavao gostujući profesor sa Univerziteta u Bayreuthu (Bavarska, Njemačka). Nastavno osoblje ima odličnu komunikaciju i saradnju sa studentima, što potvrđuju i rezultati evaluacije od strane studenata.

Odsjek raspolaže svojom bibliotekom opremljenom stručnom literaturom tako da je sva osnovna i dopunska literatura koja je potrebna za studij i predviđena nastavnim planom i programom dostupna studentima. Fond knjiga se kontinuirano povećava i u tom smislu je planirano instaliranje biblioteke sa čitaonicom na našem fakultetu.

Back To Top