skip to Main Content

Kvalitet u obrazovanju je jedan od osnovnih elemenata Bolonjske deklaracije. Osiguranje kvaliteta podrazumijeva uvođenje i primjenu standarda i normativa u obrazovnom procesu. Prateći osnovne zahtjeve Bolonjske deklaracije, Univerzitet u Zenici je 2006. godine formirao Odbor za kvalitet kojeg čine: menadžer za kvalitet Univerziteta u Zenici, prorektori, generalni sekretar Univerziteta, šef Univerzitetske biblioteke, menadžeri fakultetskih odbora za kvalitet, predstavnik vanjskih korisnika i tri predstavnika Unije studenata. Osnovni cilj univerzitetskog Odbora za kvalitet je osiguranje, upravljanje i unapređenje obrazovnog procesa. Neke od osnovnih djelatnosti Odbora za kvalitet su: primjena procedura, vrednovanje naučno-nastavnog procesa, rada biblioteke i administracije, izrada Godišnjeg izvještaja itd.

Menadžer za kvalitet Filozofskog fakulteta je doc.dr. Mirza Bašić.

Back To Top