skip to Main Content

Jedan od temeljnih mehanizama u izgradnji evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area) jeste ECTS – Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i nastavnika na nivou Evrope. Evropski prostor visokog obrazovanja je proglašen 2010. godine na ministarskoj konferenciji u Budimpešti i Beču

European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS – evropski sistem prenosa i akumuliranja bodova osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i uporedljivost različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evrope. Sistem je zasnovan na bodovima koji izražavaju „opterećenje“ studenta u savladavanju određenog programa studija. U najkraćem, to je „težinski faktor“ nekog predmeta ili studijskog programa. Za jednu akademsku godinu potrebno ostvariti 60 ECTS bodova, 30 za semestar, odnosno 20 za trimestar. Primjena sistema ECTS-a u univerzitetskoj praksi omogućava pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama čime se ispunjavaju pretpostavke za kvalitetnu među-univerzitetsku saradnju i studenata i nastavnika.

Credits – bodovi, poeni, krediti su ključni element ECTS-a. Dodjeljuju se pojedinim predmetima (kursevima, modulima), kao i drugim oblicima savladavanja planiranog studijskog programa (ispiti, konsultacije, projekti, seminari, studije, eksperimentalni rad, rad na terenu, magistarski rad, disertacije…). ECTS predstavljaju kvantitativno mjerilo ukupno utrošenog rada studenta i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa, odnosno položenog ispita.

ETCS-koordinator je v.prof.dr. Bernard Harbaš.

Pravilnik o ECTAS-u Univerziteta u Zenici

Back To Top