skip to Main Content

PROJEKTI U KOJE JE UKLJUČEN ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PROJEKTI U 2021. GODINI
ŠIFRA PROJEKTANAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)VODITELJ(I) PROJEKTA I
PROJEKTNI TIM
PROJEKTNI PARTNER(I)VRIJEME REALIZACIJEIZVOR FINANSIRANJA
 Konferencija 2021 English Language Day na Odsjeku engleski jezik i književnostvoditelj: vanr. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović
projektni tim: v. as. mr. Goran Grubešić, v. as. mr. Đelaludina Šukalić
 april, maj 2021.
 Online susreti studenata OEJK sa studentima Univerziteta Illinois Urbana-Champaign u Sjedinjenim Američkim Državamavoditelj: doc.dr. Melisa Bureković
projektni tim: prof. Lisa Renee Pierce
vanr. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović
University of Illinoisapril, maj 2021. 
 Online Career Day na Odsjeku engleski jezik i književnostvoditelj: vanr. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović
Projektni tim: doc. dr. Melisa Bureković,
v. as. Đelaludina Šukalić, MA
 april 2021. 
 Promocija Odsjeka engleski jezik i književnost u saradnji sa studentimavoditelj: van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović,
studenti: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Emrah Mujić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka
 mart, april 2021. 
 B, h, s - engleski glosar neologizama nastalih tokom pandemije korona virusavan. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović,
studenti: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Emrah Mujić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Muhamed Durmić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka
februar, mart, april 2021.
PROJEKTI U 2020. GODINI
 Blog kao platforma za učenje u nastavi engleskog jezika struke na univerzitetskom nivouvoditelj: doc. dr. Izela Habul-Šabanović
projektni tim: van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Melisa Bureković, prof. dr. Irma Čehić
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevumart, april 2020.---
 Gramatička kompetencija studenata engleskog jezika na Odsjeku engleski jezik i književnostvan. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Melisa Bureković
 
 januar-maj 2020. godina----
PROJEKTI U 2019. GODINI
FF_IN_OP_02/19Pokretanje doktorskog studija iz lingvistikeProf. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Alica Arnaut, van. prof. dr. Amela Ćurković, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, van. prof. dr. Edina Solak, van. prof. dr. Belma Prndelj, doc. dr. Almina Lisičić, doc. dr. Melisa Bureković---od 2019. godine----
FF_EM_PD_03/19Organizacija konferencije FF UNZEProf. dr. Memnuna Hasanica, predsjednik Programskog odbora; doc. dr. Alica Arnaut, predsjednik Organizacionog odbora; članovi Organizacionog odbora: van. prof. Esad Delibašić, van. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Mirza Džananović, doc. dr. Amer Ćaro, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Almina Lisičić-Hedžić, doc. dr. Naida Bikić, asist. Alen Šabanović, asist. Esmeralda Mustafić, MA, v. asist. Harun Alić, MA---od 2019.----
PROJEKTI U 2018. GODINI
FF_IN_OP_03/18Osnivanje debatnog kluba na Odsjeku za engleski jezik i književnostdoc. dr. Edina Rizvić-Eminović
doc. dr. Melisa Bureković
asistent Goran Grubešić, MA
_____2018. godina
Pretesting Advanced Level English Language Testdoc. dr. Edina Rizvić-Eminović
doc. dr. Adnan Bujak
doc. dr. Melisa Bureković
British Council Assessment Research Group, United Kingdom2018. godina
PROJEKTI U 2017. GODINI
FF_IN_SP_01/2017Testiranje jezičkih vještina iz oblasti engleskog jezika studenata na UNZE korištenjem kompjuterskog testa APTISvoditelji projekta:
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
doc. dr. Adnan Bujak
v. asist. mr. Melisa Bureković
_____januar, 2017.
FF_EM_PD_02/2017Međunarodni naučno-stručni skup o edukacijidoc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta
projektni tim: dekan, prodekani, šefovi odsjeka
--------od aprila 2017. do aprila 2018.
FF_IN_SP_04/2017Projekat saradnje studenata četvrte godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost i studenata Pravnog fakulteta na pripremi za takmičenje u oblasti međunarodnog arbitražnog pravavoditeljice projekta:
doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
Pravni fakultet UNZEoktobar, 2017.
FF_EM_SP_08/2017Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)projektni tim: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Amela Ćurković, doc. dr. Alica Arnaut v. asist. mr. Melisa BurekovićInternational Centre for Modern Languages, Grazdecembar, 2017 - januar, 2019.
PROJEKTI U 2016. GODINI
Gramatička kompetencija studenata prve godine engleskog jezika na Univerzitetu u Zenicidoc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Adnan Bujakjanuar – decembar 2016. godine
PROJEKTI U 2015. GODINI
CEFR Pilot Study: Validating and extending the Common European Framework of Reference for Languagesviši asist. mr. Melisa BurekovićLancaster University, United Kingdom, Glyn Jonesseptembar – novembar 2015. godine
PROJEKTI U 2014. GODINI
Leverhulme EMSS: Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic LanguagesČlanovi istraživačkog tima na UNZE:
Prof.dr. Nadira Aljović, viši asist. mr. sc. Melisa Bureković, asist. Goran Grubešić
University College London, University of Niš, University of Zadar, University of Sarajevo, Queen Mary University, University of Nova Gorica, University of Novi Sad, University of ZagrebČetiri godine:
2014 – 2018. godine
Leverhulme Trust (2014 – 2018)
https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/linguistics-research/recently-funded-projects/coordinated-research-experimental

PROJECTS THE ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT IS A PART OF

PROJECTS IN 2021
PROJECT CODEPROJECT (PROGRAM) NAMEPROJECT LEADER(S) AND PROJECT TEAMPROJECT PARTNER(S)LEAD TIMEFUNDING SOURCE
 2021 English Language Day Conference at the English Language and Literature Departmentleader: Assoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović
Project team: Senior TA Goran Grubešić, Senior TA Đelaludina Šukalić
 April, May 2021 
 Online Meetings of the English Language and Literature Department students with Students at the University of Illinois Urbana-Champaign, USAleader: Assist. Prof. Melisa Bureković
Project team: Prof. Lisa Renee Pierce
Assoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović
University of IllinoisApril, May 2021 
 Online Career Day at the English Language and Literature Departmentleader: Assoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović
Project team: Assist. Prof. Melisa Bureković,
Senior TA Đelaludina Šukalić, MA
 April 2021 
 Promotion of the English Language and Literature Department in collaboration with studentsleader: Assoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović,
students: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Emrah Mujić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka
 March, April 2021 
 BCS - English Glossary of Neologisms coined during the COVID-19 pandemicAssoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović,
students: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Emrah Mujić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Muhamed Durmić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka
 February, March, April 2021 
PROJECTS IN 2020
 Blog as a learning platform in the area of teaching English for Specific Purposes at University Levelleader: Assist. Prof. Izela Habul-Šabanović
project team: Assoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović, Assist. Prof. Adnan Bujak, Assist. Prof. Melisa Bureković, Prof. Irma Čehić
Faculty of Pedagogy, University of SarajevoMarch, April 2020---
 Grammatical Competence of the English Language Students at the English Language and Literature DepartmentAssoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović, Assist. Prof. Adnan Bujak, Assist. Prof. Melisa Bureković January-May 2020----
PROJECTS IN 2019
FF_IN_OP_02/19Launching the Doctoral Studies Program in LinguisticsProf. Memnuna Hasanica, Assist. Prof. Alica Arnaut, Assoc. Prof. Amela Ćurković, Assoc. Prof. Edina Rizvić-Eminović, Assoc. Prof. Edina Solak, Assoc. Prof. Belma Prndelj, Assist. Prof. Almina Lisičić, Assist. Prof. Melisa Bureković---starting from 2019----
FF_EM_PD_03/19Organizing the Conference of the Faculty of Philosophy, University of ZenicaProf. Memnuna Hasanica, President of the Program Committee; Assist. Prof. Alica Arnaut, President of the Organizing Committee; members of the Organizing Committee: Assoc. Prof. Esad Delibašić, Assoc. Prof. Edina Solak, Assist. Prof. Mirza Džananović, Assist. Prof. Amer Ćaro, Assist. Prof. Adnan Bujak, Assist. Prof. Almina Lisičić-Hedžić, Assist. Prof. Naida Bikić, Teaching Assistant Alen Šabanović, Teaching Assistant Esmeralda Mustafić, MA, Senior TA Harun Alić, MA---since 2019----
PROJECTS IN 2018
FF_IN_OP_03/18Starting a Debate Club at the English Language and Literature DepartmentAssist. Prof. Edina Rizvić-Eminović
Assist. Prof. Melisa Bureković
Teaching Assistant Goran Grubešić, MA
_____2018
 Pretesting Advanced Level English Language TestAssist. Prof. Edina Rizvić-Eminović
Assist. Prof. Adnan Bujak
Assist. Prof. Melisa Bureković
British Council Assessment Research Group, United Kingdom2018 
PROJECTS IN 2017
FF_IN_SP_01/2017Testing Language Skills of the University of Zenica Students in the Area of the English Language Using APTIS Computer Testproject leaders:
Assist. Prof. Edina Rizvić-Eminović
Assist. Prof. Adnan Bujak
Senior TA Melisa Bureković
_____January, 2017.
FF_EM_PD_02/2017International Scientific and Professional Conference on EducationAssist. Prof. Alica Arnaut, project leader
project team: Dean, Pro-Deans, Heads of Departments
--------from April 2017 to April 2018 
FF_IN_SP_04/2017Cooperation Project of Senior Students at the English Language and Literature Department and Students of Faculty of Law as a Preparation for a Competition in the Field of International Arbitrationproject leaders:
Assist. Prof. Kamiah Arnaut-Karović
Assist. Prof. Edina Rizvić-Eminović
Faculty of Law, University of ZenicaOctober, 2017
FF_EM_SP_08/2017Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)project team: Assist. Prof. Edina Rizvić-Eminović, Assist. Prof. Amela Ćurković, Assist. Prof. Alica Arnaut, Senior TA Melisa BurekovićInternational Centre for Modern Languages, GrazDecember, 2017 - January, 2019 
PROJECTS IN 2016
 Grammatical Competence of  the University of Zenica FreshmenAssist. Prof. Edina Rizvić-Eminović, Assist. Prof. Adnan Bujak January – December 2016 
PROJECTS IN 2015
 CEFR Pilot Study: Validating and extending the Common European Framework of Reference for LanguagesSenior TA Melisa BurekovićLancaster University, United Kingdom, Glyn JonesSeptember – November 2015 
PROJECTS IN 2014
 Leverhulme EMSS: Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic LanguagesMembers of the research team at the University of Zenica: Prof. Nadira Aljović, Senior TA Melisa Bureković, TA Goran GrubešićUniversity College London, University of Niš, University of Zadar, University of Sarajevo, Queen Mary University, University of Nova Gorica, University of Novi Sad, University of ZagrebFour years:
2014 – 2018
Leverhulme Trust
(2014 – 2018)
https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/linguistics-research/recently-funded-projects/coordinated-research-experimental

Back To Top