skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email
 • OPĆE INFORMACIJE
  • Naziv studijskog programa
TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
  • Šef/ voditelj studijskog programa
Doc.dr. Edina Solak
  • Nivo studijskog programa
II ciklus: postdiplomski – master studij
  • Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetkustudija
Magistar turskog jezika i književnosti
 • UVOD
2.1.Razlozi za pokretanje studija Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici od 2005. godine uspješno se izvodi nastava na I ciklusu na Odsjeku za turski jezik i književnost. Posebnost bosanskohercegovačke kulture i tradicije, naslijeđa i njihovog kompaktibilnog spoja sa tradicijom Republike Turske; potreba spoja tradicionalnog i savremenog; nastojanje za originalnim transponiranjem naučnih sadržaja u nastavne sadržaje; sofisticirano stručno znanje i postojana vrijednosna koncepcija su razlozi za pokretanje II ciklusa. U skladu sa Bolonjskom deklaracijom nastavak I ciklusa je master studij (II ciklus) koji osposobljava studente za samostalno izvođenje nastave turskog jezika i književnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama svih profila u kojima se taj jezik predaje kao strani jezik; osposobljava studente za samostalno daljnje učenje i usavršavanje u skladu sa specifičnim potrebama njihovih učenika, osposobljava studente za praćenje rezultata kao i aktivno sudjelovanje u stručnim i naučnim istraživanjima iz područja nastave turskog te stranih jezika općenito, odnosno za zaposlenje u privredi, kulturi, u bibliotekama, zavodima, trgovačkim predstavništvima itd., gdje se traže stepen naobrazbe, jezičke, naučne i metodološke kompetencije koje se stječu na master studiju turkologije. Pošto naša društvena zajednica ulazi u savremene evropske tokove života i rada, poslovanja i društvenog djelovanja, neophodno je činiti i značajne promjene u načinu obrazovanja novih kadrova fleksibilnijim formama studija kako za nastavne pozive tako i druge vidove društvenog djelovanja – što znači da će otvaranjem navedenog odsjeka biti otvorene mogućnosti studiranja i sticanja zvanja profesora turskog jezika i književnosti, koji će moći odgovoriti različitim zahtjevima i potrebama društva: da budu profesori u osnovnim i srednjim školama, da mogu raditi stručne i odgovorne poslove u medijskim i izdavačkim kućama, kulturnim i pedagoškim institucijama, državnim organima –  da njeguju i razvijaju ljepotu pisane i kazane riječi.
2.2.Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru
 • broj osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u kojima se turski jezik izučava kao drugi strani jezik
 • broj učenika u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona u kojima se turski jezik izučava kao drugi strani jezik
 • broj angažiranih i broj nedostajućih nastavnika i profesora turskog jezika i književnosti u osnovnim školama
 • broj angažiranih i broj nedostajućih profesora turskog jezika i književnosti u srednjim školama
2.3.Usklađenost s misijom i strategijom OJ/Univerziteta Uzimajući u obzir političke odnose između Republike Turske i Bosne i Hercegovine danas, ali i višestoljetnu zajedničku historiju na kulturno-obrazovnom, naučnom i svakom drugom nivou, otvaranje II ciklusa na Odsjeku za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici podrazumijeva oslonac budućeg razvoja ovih odnosa. Studij jezika i književnosti temeljni je studij na svakom univerzitetu koji razvija humanističke, pedagoško-psihološke i edukacijske  naučne i stručne discipline. Taj studij predstavlja kulturološki i društveni identitet i integritet Bosne i Hercegovine. Stoga je u interesu Univerziteta da unutar svojih organizacionih jedinica ima i  master studij turskog jezika i književnosti.
2.4.Uporedivost studijskog programa s programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire Program studija je usklađen sa programskim studijima iste vrste na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, ali i sa programskim studijima u Republici Turskoj.
2.5.Povezanost s lokalnom zajednicom (privreda, javne institucije) Povezanost sa osnovnim i srednjim školama i institucijama u oblasti kulture (muzej, biblioteka, pozorište, medijske kuće), ali i povezanost sa sličnim institucijama diljem Turske.
3. OPĆI DIO
3.1.Naučno/umjetničko područje studijskog programa TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
3.2.Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 1 godina (2 semestra)
3.3.Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 60 ECTS bodova
3.4.Uslovi upisa na studij Završen prvi ciklus studija turskog jezika i književnosti
3.5.Ishodi učenja
 • afirmiranje turskog jezika u našem društvu i ovladavanje kompetencijama za neposrednije susretanje; afirmiranje ekonomske, kulturne i obrazovne saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske
 • ovladavanje jezikom, kulturom, civilizacijom turkijskih naroda
 • upoznavanje sa zvaničnom dokumentima Carstva i osposobljavanje za čitanje istih  (diplomatika i paleografija)
 • promoviranje ekonomskih, tehničkih, socijalnih, kulturoloških i obrazovnih programa saradnje
 • nadilaženje nerealnog i nedjelotvornog okvira studija koji osposobljava stručnjake za rad s ljudima u formu tehniciranog znanja strogo razdvojenog od vrijednosnog aspekta života
 • ovladavanje savremenim temeljnim kompetencijama u kojima je znanje samo dio kompetencija za budućnost
 • poticanje i razvijanje svijesti o važnosti jezika i književnosti u nacionalnoj kulturi, kao i o važnosti nacionalne kulture
 • primjena stečenih znanja iz turske književnosti i kulture te njihovo povezivanje s lingvističkim znanjima
 • interpretiranje različitih književnih tekstova
 • samostalna izrada nastavnih materijala
 • analiza i adekvatna primjena postupaka naučne i školske interpretacije književnog teksta
 • sposobnost pisanja stručnog rada iz područja obuhvaćenih studijem (književne kritike, prikaza, recenzije i sl.)
 • sposobnost pisanja kraćeg naučnog  rada iz područja lingvistike i književnosti
 • ispravno služenje savremenim pojmovima iz svih područja koje obuhvata studij
3.6.Mogućnost zapošljavanja (popis mogućih poslodavaca) i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja (priložiti) U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe master studij na Odsjeku za turski jezik i književnost i steknu zvanje magistar turskog jezika i književnosti mogu raditi u institutima, diplomaciji, privredi, školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, prevodioci, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori, medijatori…
3.7.Mogućnost nastavka studija Mogućnost nastavka studija na trećem ciklusu – doktorski studij
3.8.Dodiplomski studij s kojeg je moguć upis na predloženi studij Isključivo I ciklus studija turskog jezika i književnosti
4. OPIS  STUDIJSKOG PROGRAMA
4.1.Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem EC(A)TS bodova-nastavni plan (prilog: Tabela 2)
4.2.Opis svakog predmeta-nastavni program (prilog: Tabela3)
4.3.Struktura studija (broj semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare) Nastava traje 2 semestra (1 akademska godina).
Broj studenata na predavanjima i vježbama zavisi od broja upisanih studenata. Broj studenata na vježbama pravi se prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona)
4.4.Uslovi upisa u sljedeći semestar Odslušan i ovjeren prethodni semestar
4.5. Završetak studija:
 • Način završetka studija

Završni magistarski rad

 • Uslovi za odbranu završnog/diplomskog rada
Položeni svi ispiti studija
 • Postupak odbrane završnog/diplomskog rada
Rad se brani pred komisijom

 

Back To Top