skip to Main Content

Nastavni plan studijskog programa II ciklusa Njemačkog jezika i književnosti 2015.

 

UNIVERZITET U ZENICI

 FILOZOFSKI FAKULTET

Odsjek za njemački jezik i književnost

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA II CIKLUSA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Šifra predmeta R. br. NAZIV  PREDMETA I semestar (zimski)  
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-268 1. Lingvistika za germaniste 2 1 3 1 1 8  
04K03-501 2. Tendencije u savremenom njemačkom jeziku 2 1 3 1 1 8  
04K03-443 3. Metodologija i tehnika naučnog rada    2 1 3 1 1 6  
04K03-270 4. Filmske interpretacije književnosti 2 1 3 1 1 8  
  Broj sati u sedmici P/V/LV 8             4 4    
Ukupan broj sati u sedmici 16    
Ukupan broj kreditnih bodova       30  
Šifra predmeta R. br. NAZIV  PREDMETA II semestar (ljetni)  
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-502 1. Jezik i mediji 2 1 3 1 1 6

 

 

04K03-444 2. Metodika nastave njemačkog jezika 2 1 3 1 1 6  

04K03-446

 

04K03-503

3.

Izborni predmeti:

1. Analiza grešaka u nastavi njemačkog  jezika

2. Tekstna lingvistika

2 1 3 1 1 6
04K03-322 4. Pisanje magistarskog rada 2 2 12  
  Broj sati u sedmici P/V/LV 8 3 3    
Ukupan broj sati u sedmici 14    
Ukupan broj kreditnih bodova       30  

 

 

 

 

Back To Top