skip to Main Content
1.       OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU
  Naziv studijskog programa Master/magistarski studij na Odsjeku za njemački jezik i književnost – nastavnički smjer
  Šef/ voditelj studijskog programa Doc. dr. sc. Amela Ćurković
   Nivo studijskog programa II ciklus: Postdiplomski
  Akademski/ naučni/ stručni naziv po  završetku studija Magistar njemačkog jezika i književnosti – nastavnički smjer

  Naučno/umjetničko područje

  studijskog programa

Program studija germanistike nastavničkog usmjerenja temelji se na suvremenim spoznajama o učenju i usvajanju jezika koji su rezultat naučnih istraživanja interdisciplinarnog karaktera (lingvističkih, psiholingvističkih, sociolingvističkih, pedagoških).
  Trajanje studijskog programa Studijski program traje jednu akademsku godinu, tj. dva semestra (studij drugog stepena).

  Minimalni broj ECTS bodova

  potreban za završetak studija

30 + 30 = 60 ECTS bodova
Uvjeti upisa na studij

Uslovi koji studenti moraju ispunjavati prilikom upisa na Magistarski studij na Odsjeku za njemački jezik i književnost su sljedeći:

Magistarski studij Njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zenici mogu upisati kandidati koji su završili studij Njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, odnosno na nekom drugom fakultetu  u BiH, te kandidati koji su završili dodiplomski studij drugih humanističkih i društvenih struka, uz polaganje dodatnih ispita iz predmeta dodiplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti, koje će odrediti Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, i prikupiti potreban broj ECTS bodova iz glavnih i obveznih predmeta.

Završen dodiplomski studij iz njemačkog jezika i književnosti (diploma profesora njemačkog jezika i književnosti nakon četverogodišnjeg studija), 240 ECTS poena ili završen neki drugi srodni četverogodišnji dodiplomski studij uz minimalno 40 ECTS poena iz gramatičkih predmeta njemačkog jezika, te, u oba slučaja prosjek ocjena dodiplomskog studija najmanje 8.

Takođe, može upisati Magistarski studij kandidat, koji ima preporuku 2 nastavnika iz užeg područja dodiplomskog studija koji će dati pozitivnu ocjenu o sposobnosti kandidata za nastavak studija.

Za sve kandidate obavezno je uz njemački poznavanje još jednog stranog jezika .

  Ishodi učenja

Studenti proširuju i dalje razvijaju

–        sposobnost lingvističke analize, strukture i upotrebe njemačkog jezika

–        sposobnost filmske interpretacije književnih djela

–        razvijaju sposobnosti kod primjene interkulturalnog pristupa kulturnih, historijskih i političkih veza između BiH i zemalja u kojima se govori njemački jezik

–        sposobnost korištenja strategija učenja i poučavanja jezičkih znanja i vještina

–        sposobnost upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija i pronalaženje interferencija, te primjena tehnika znanstvenog i istraživačkog rada

–        proširuju znanja u književno znanstevenoj terminologiji i metodologiji

      Mogućnost zapošljavanja Studenti će na osnovu stečenih znanja, vještina i sposobnosti moći da se zaposle u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici njemačkog jezika  i književnosti, u izdavaštvu i bibliotečkim oblastima (knjižarstvo), u medijskim i kulturnim ustanovama, u privrednim predstavništvima i javnim ili državnim službama u kojima se zahtijeva visoka komunikativna kompetencija na njemačkom jeziku.
   Mogućnost nastavka studija Uspješno završeni magistarski studij studentu omogućava da nastavi doktorski studij (studij trećeg stepena) i da stekne zvanje doktora lingvističkih nauka ili doktora književnih nauka.
2.       OPIS  STUDIJSKOG PROGRAMA
Broj semestara: 2
Uslovi upisa u sljedeći semestar Da  bi student upisao sljedeći semestar mora imati ovjeren prvi semestar
 Način završetka studija  
Magistarski rad

 Uslovi za odbranu magistarskog

 rada

Magistarski rad kandidat može odbraniti nakon svih položenih ispita.
 Postupak odbrane magistarskog  rada Magistarski rad kandidat priprema i radi u saradnji sa mentorom nakon svih položenih ispita i isti je dužan odbraniti pred Komisijom, nakon čega stiče zvanje Magistar njemačkog jezika i književnosti – nastavnički smjer.

Back To Top