skip to Main Content
1.       OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU
Naziv studijskog programa Dodiplomski studij njemačkog jezika i književnosti (I ciklus)
Šef/ voditelj studijskog programa Doc. dr. sc. Amela Ćurković
Nivo studijskog programa I ciklus
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija Profesor njemačkog jezika i književnosti
Naučno/umjetničko područje studijskog programa Program studija germanistike nastavničkog usmjerenja temelji se na savremenim spoznajama o učenju i usvajanju jezika koji su rezultat naučnih istraživanja interdisciplinarnog karaktera (lingvističkih, psiholingvističkih, sociolingvističkih, pedagoških).
Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 akademske godine – osam semestara
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova
Uslovi upisa na studij Prosjek ocjena iz relevantnih predmeta kao i ukupan prosjek ocjena iz srednje škole. Ne polaže se prijemni ispit.
Ishodi učenja

Po završetku diplomskog studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

–  jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku na C1-C2 nivou prema  Evropskim referentnim stupnjevima,

–  temeljna znanja o savremenim lingvističkim disciplinama,

–  poznavanje kulture zemalja njemačkog govornog područja (geografskih, kulturno-historijskih, društveno-političkih, privrednih i drugih aspekata),

–  poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,

–  poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranog i drugog jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;

–  poznavanje temeljnih glotodidaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja njemačkog jezika s dijahronijskog i sinhronijskog stajališta;

–  poznavanje tehnika istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika.

 

Studenti stječu sljedeće sposobnosti:

–  sposobnost lingvističke analize strukture i upotrebe jezika,

–  sposobnost individualne interpretacije književnog djela,

–  sposobnost primjene interkulturalnog pristupa u usporedbenim analizama kulturnih, privrednih, historijskih i političkih veza između Bosne i Hercegovine i zemalja njemačkog govornog područja,

–  sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkog promišljanja procesa učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika,

–  sposobnost upotrebe strategija učenja i poučavanja jezičnih znanja i vještina,

–  sposobnost upotrebe informatičkih i komunikacijskih tehnologija,

–  sposobnost pronalaženja informacija,

–  sposobnost primjene tehnika znanstvenog i istraživačkog rada.

Mogućnost zapošljavanja (popis mogućih poslodavaca) i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja (priložiti) Studenti će na osnovu stečenih znanja, vještina i sposobnosti moći da se zaposle u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici njemačkog jezika i književnosti, u izdavaštvu i bibliotečkim oblastima (knjižarstvo), u medijskim i kulturnim ustanovama, u privrednim predstavništvima i javnim ili državnim službama u kojima se zahtijeva visoka komunikativna kompetencija na njemačkom jeziku.

 

Mogućnost nastavka studija

 

Uspješno završeni dodiplomski studij studentu omogućava da nastavi magistarski studij (studij drugog stepena) i da stekne zvanje magistar njemačkog jezika i književnosti.

 

2.       OPIS   STUDIJSKOG PROGRAMA
Broj semestara                                         8
Veličina grupa za vježbe/seminare

 

Veličina grupa za vježbe: 7 studenata za predmete Školska praksa I i Školska praksa II, 15 studenata za vježbe jezičke grupe predmeta.

Uslovi upisa u sljedeći semestar

Lista vezanih predmeta:

1.        Morfologija njemačkog jezika I,

2.        Morfologija njemačkog jezika II,

3.        Sintaksa proste rečenice njemačkog jezika,

4.        Sintaksa složene rečenice njemačkog jezika.

Popis predmeta i koji će se izvoditi i na njemačkom jeziku

1.        Morfologija njemačkog jezika I

2.        Savremeni njemački jezik I

3.        Konverzacijske vježbe I

4.        Uvod u studij njemačke književnosti

5.        Kultura i civilizacija Njemačke

6.        Morfologija njemačkog jezika II

7.        Fonetika i fonologija njemačkog jezika

8.        Savremeni njemački jezik II

9.        Konverzacijske vježbe II

10.    Njemačka književnost prosvjetiteljstva

11.    Sintaksa proste rečenice njemačkog jezika

12.    Poslovni njemački jezik

13.    Savremeni njemački jezik III

14.    Sturm und Drang i Weimarska klasika

15.    Kultura i civilizacija Austrije i Švicarske

16.    Sintaksa složene rečenice njemačkog jezika

17.    Uvod u lingvistiku za germaniste

18.    Savremeni njemački jezik IV

19.    Njemačka književnost romantizma, bidermajera i Mlade Njemačke

20.    Tvorba riječi u njemačkom jeziku

21.    Kontrastivna analiza njemačkog i b/h/s jezika

22.    Historija njemačkog jezika

23.    Savremeni njemački jezik V

24.    Njemačka književnost realizma i naturalizma

25.    Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika

26.    Savremeni njemački jezik VI

27.    Tekstna lingvistika

28.    Njemačka lirika i drama 20. stoljeća

29.    Metodika nastave njemačkog jezika I

30.    Izborni predmet: Frazeologija

31.    Teorija prevođenja I

32.    Savremeni njemački jezik VII

33.    Školska praksa I

34.    Njemačka proza 20. stoljeća

35.    Teorija prevođenja II

36.    Semantika

37.    Savremeni njemački jezik VIII

38.    Školska praksa II

39.    Metodika nastave njemačkog jezika II

40.    Njemačka postmoderna

41.    Izborni predmet: Pragmalingvistika

42.    Izborni predmet: Stilistika za germaniste

 

Predmeti koji će se izvoditi na engleskom jeziku:

Engleski jezik (III godina, V semestar)

 

Završetak studija
a)    Način završetka studija Izrada završnog dodiplomskog rada
b)    Uslovi za odbranu završnog/diplomskog rada Završni dodiplomski rad kandidat može odbraniti nakon svih položenih ispita.
c)     Postupak odbrane završnog/diplomskog rada Završni dodiplomski rad kandidat priprema i radi u saradnji sa mentorom nakon svih položenih ispita i isti je dužan odbraniti pred mentorom čime stiče zvanje Profesor njemačkog jezika i književnosti.

Back To Top