skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

PRVI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Uvod u kulturalne studije

Osnove kulturne baštine

Osnove sociologije kulture

Interkulturalna pedagogija

Uvod u studije

Tjelesna i zdravstvena kultura

Engleski jezik I

Njemački jezik I

Norma B/H/S jezika

 

DRUGI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Uvod u kulturalnu povijest

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

Sociologija savremene kulture

Muzeologija

Kultura sporta

Engleski jezik II

Njemački jezik II

Kultura govora

 

TREĆI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Umjetnost i kultura

Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka

Kultura civilnog društva

Medijska kultura

Retorika i stilistika

Kultura i moderno doba

Engleski jezik III

Njemački jezik III

 

ČETVRTI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Filozofija i kultura

Mediji i globalizacija

Muzika i kulturni kontekst

Kultura i postmoderna

Jezik, mišljenje i kultura

Društveno-humanistička informatika

Engleski jezik IV

Njemački jezik IV

 

PETI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Metodologija istraživanja u kulturi

Uvod u kulturalne teorije

Popularna muzika

Savremena kulturna

produkcija

Povijest evropske umjetnosti

Upravljanje kulturnom baštinom*

Rod i kultura*

*Izborni kolegiji

 

ŠESTI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Vizuelna kultura

Popularna kultura

Izvedbeno-scenska kultura

Kulturna baština u BiH

Savremene kulturalne teorije

Kulturalna povijest BiH*

Kulturna antropologija*

*Izborni kolegiji

 

SEDMI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Novi historicizam i kulturni materijalizam

Savremene likovne teorije

Kulturne industrije

Kulturni turizam

Bibliotekarstvo

Arhivistika*

Evropski studiji – Ideja Evrope*

*Izborni kolegiji

 

OSMI SEMESTAR

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Nastavnici

 Saradnici

Tekstualnost i narativnost

Novi mediji

Menadžment u kulturi

Kreativno pisanje i izdavaštvo

Kulturna politika

Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu*

Transkulturalna religiologija*

*Izborni kolegiji

 

Back To Top