skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

I  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Uvod u kulturalne studije

2

2

30 30

60

Osnove kulturne baštine

2

2

30 30

60

Osnove sociologije kulture

3

1

45 15

60

Interkulturalna pedagogija

2

2

30 30

60

Uvod u studije

1

15

15

Tjelesna i zdravstvenakultura

2

1

30 15

45

Engleski jezik I

1

1

15 15

30

Njemački jezik I

1

1

15 15

30

Norma B/H/S jezika

2

2

30 30

60

UKUPNO

420

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Uvod u kulturalne studije

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Osnove kulturne baštine

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Osnove sociologije kulture 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4

Interkulturalna pedagogija

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Uvod u studije 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Tjelesna i zdravstvenakultura

1

0,5 1,5 0,5 0,5

4

Engleski jezik I 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Njemački jezik I 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Norma B/H/S jezika

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

UKUPNO 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

 

II  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Uvod u kulturalnu povijest

3

2

45 30

75

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

2

2

30 30

60

Sociologija savremenekulture

3

1

45 15

60

Muzeologija

3

2

45 30

75

Kultura sporta

2

1

30 15

45

Engleski jezik II

1

1

15 15

30

Njemački jezik II

1

1

15 15

30

Kultura govora

2

2

30 30

60

UKUPNO

435

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Uvod u kulturalnu povijest 1,5

1

1

0,5 0,5 0,5

5

Opća psihologija sapsihologijom ličnosti

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Sociologija savremenekulture 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4

Muzeologija 1,5

1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5

Kultura sporta

1

0,5 1,5 0,5 0,5

4

Engleski jezik II 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Njemački jezik II 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Kultura govora

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

UKUPNO 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

 

III  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Umjetnost i kultura

2

2

30 30

60

Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka

3

1

45 15

60

Kultura civilnog društva

3

2

45 30

75

Medijska kultura

2

2

30 30

60

Retorika i stilistika

2

2

30 30

60

Kultura i moderno doba

2

2

30 30

60

Engleski jezik III

1

1

15 15

30

Njemački jezik III

1

1

15 15

30

UKUPNO

435

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Umjetnost i kultura

1

1

0,5 0,5 0,5

1

0,5

5

Kulturalna povijest starog isrednjeg vijeka 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kultura civilnog društva 1,5

1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5

Medijska kultura

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Retorika i stilistika

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kultura i moderno doba

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Engleski jezik III 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Njemački jezik III 0,5 0,5 0,5 0,5

2

UKUPNO 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

 

IV  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Filozofija i kultura

3

1

45 15

60

Mediji i globalizacija

2

2

30 30

60

Muzika i kulturni kontekst

2

1

30 15

45

Kultura i postmoderna

3

2

45 30

75

Jezik, mišljenje i kultura

2

2

30 30

60

Društveno-humanističkainformatika

2

2

30 30

60

Engleski jezik IV

1

1

15 15

30

Njemački jezik IV

1

1

15 15

30

UKUPNO

420

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Filozofija i kultura 1,5 0,5 0,5 0,5

1

1

5

Mediji i globalizacija

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Muzika i kulturni kontekst

1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kultura i postmoderna 1,5

1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5

Jezik, mišljenje i kultura

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Društveno-humanističkainformatika

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Engleski jezik IV 0,5 0,5 0,5 0,5

2

Njemački jezik IV 0,5 0,5 0,5 0,5

2

UKUPNO 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

 

 

V  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Metodologija istraživanja u kulturi

2

2

45 30

60

Uvod u kulturalne teorije

2

2

30 30

60

Popularna muzika

2

2

30 30

60

Savremena kulturnaprodukcija

2

2

30 30

60

Povijest evropskeumjetnosti

2

2

30 30

60

Upravljanje kulturnom baštinom*

2

2

30 30

60

Rod i kultura*

2

2

30 30

60

UKUPNO

420

 

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Metodologija istraživanja u kulturi

1

1

0,5 0,5 0,5

1

0,5 5
Uvod u kulturalne teorije

1

1

1

0,5

1

0,5

5

Popularna muzika

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Savremena kulturnaprodukcija

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Povijest evropskeumjetnosti

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Upravljanje kulturnombaštinom*

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Rod i kultura*

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

UKUPNO 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji 

 

VI  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Vizuelna kultura

3

2

45 30

75

Popularna kultura

2

2

30 30

60

Izvedbeno-scenska kultura

2

2

30 30

60

Kulturna baština u BiH

2

2

30 30

60

Savremene kulturalneteorije

2

2

30 30

60

Kulturalna povijest BiH*

3

1

45 15

60

Kulturna antropologija*

3

1

45 15

60

UKUPNO

435

 

 

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Vizuelna kultura 1,5

1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5

Popularna kultura

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Izvedbeno-scenska kultura

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kulturna baština u BiH

1

1

0,5 0,5 0,5

1

0,5

5

Savremene kulturalneteorije

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kulturalna povijest BiH* 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kulturna antropologija* 1,5 0,5 0,5

1

0,5

4

UKUPNO 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

 

VII  SEMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Novi historicizam i kulturnimaterijalizam

2

2

30 30

60

Savremene likovne teorije

2

2

30 30

60

Kulturne industrije

2

2

30 30

60

Kulturni turizam

2

2

30 30

60

Bibliotekarstvo

2

2

30 30

60

Arhivistika*

3

1

45 15

60

Evropski studiji – IdejaEvrope*

2

2

30 30

60

UKUPNO

420

 

 

ECTS KREDITI

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Novi historicizam i kulturni materijalizam

1

1

1

0,5

1

0,5

5

Savremene likovne teorije

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kulturne industrije

1

1

0,5 0,5 0,5

1

0,5

5

Kulturni turizam

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Bibliotekarstvo

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Arhivistika* 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4

Evropski studiji-Ideja Evrope*

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

UKUPNO 30

 

 

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

 

*Izborni kolegiji

 

VIII  EMESTAR

Šifra

Predmet

Sedmično Ukupno

Σ

P

V

P

V

Tekstualnost i narativnost

2

2

30 30

60

Novi mediji

2

2

30 30

60

Menadžment u kulturi

2

2

30 30

60

Kreativno pisanje iizdavaštvo

2

2

30 30

60

Kulturna politika

2

2

30 30

60

Muzeji, arhivi i biblioteke uinformatičkom društvu*

2

2

30 30

60

Transkulturalnareligiologija*

2

2

30 30

60

UKUPNO

420

ECTS KREDITI

 

Šifra

Predmet

P

V

S

K

Pr Priprema Σ

PI

UI
Tekstualnost i narativnost

1

1

0,5 0,5

1

1

5

Novi mediji

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Menadžment u kulturi

1

1

0,5 0,5

1

0,5 0,5

5

Kreativno pisanje iizdavaštvo

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Kulturna politika

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Muzeji, arhivi i biblioteke uinformatičkom društvu*

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

Transkulturalnareligiologija*

1

1

0,5 0,5 0,5 0,5

4

UKUPNO 30

 

S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

 

*Izborni kolegiji

Back To Top