skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email
 • OPĆE INFORMACIJE
  • Naziv studijskog programa
bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • Šef/ voditelj studijskog programa
Doc.dr.Muris Bajramović
  • Nivo studijskog programa
II ciklus: postdiplomski – master studij
  • Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetkustudija
Magistar  B/H/S jezika i književnosti
 • UVOD
2.1.Razlozi za pokretanje studija Pošto naša društvena zajednica ulazi u savremene evropske tokove života i rada, poslovanja i društvenog djelovanja, neophodno je činiti i značajne promjene u načinu obrazovanja novih kadrova fleksibilnijim formama studija kako za nastavne pozive tako i druge vidove društvenog djelovanja – što znači da će otvaranjem navedenog odsjeka biti otvorene mogućnosti studiranja i sticanja zvanja profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, koji će moći odgovoriti različitim zahtjevima i potrebama društva: da budu profesori u osnovnim i srednjim školama, da mogu raditi stručne i odgovorne poslove u medijskim i izdavačkim kućama, kulturnim i pedagoškim institucijama, državnim organima –  da njeguju i razvijaju ljepotu pisane i kazane riječi.Budući da na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici postoji prvi ciklus studija b/h/s jezika i književnosti, logično je da se studentima pruža mogućnost nastavka studija i na drugom ciklusu.
2.2.Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru
 • broj osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona
 • broj učenika u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona
 • broj angažiranih i broj nedostajućih nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u osnovnim školama
 • broj angažiranih i broj nedostajućih profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u srednjim školama
 • nepovoljna starosna struktura postojećih radno angažiranih nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
2.3.Usklađenost s misijom i strategijom OJ/Univerziteta Studij jezika i književnosti temeljni je studij na svakom univerzitetu koji razvija humanističke, pedagoško-psihološke i edukacijske  naučne i stručne discipline. Taj studij predstavlja kulturološki i društveni identitet i integritet Bosne i Hercegovine. Stoga je u interesu Univerziteta da unutar svojih organizacionih jedinica ima i studij bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.
2.4.Uporedivost studijskog programa s programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire Program studija je usklađen sa programskim studijima iste vrste na univerzitetima u Bosni i Hercegovini
2.5.Povezanost s lokalnom zajednicom (privreda, javne institucije)  povezanost sa osnovnim i srednjim školama i institucijama u oblasti kulture (muzej, biblioteka, pozorište, medijske kuće)
3. OPĆI DIO
3.1.Naučno/umjetničko područje studijskog programa B/H/S jezik i književnost
3.2.Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 1 godina
3.3.Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 60 ECTS bodova
3.4.Uslovi upisa na studij Magistarski studijB/H/S jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zenici mogu upisati kandidati koji su završili studij B/H/S jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, odnosno na nekom drugom fakultetu  u BiH, te kandidati koji su završili dodiplomski studij drugih srodnih humanističkih i društvenih struka uz minimalno 40 ECTS poena iz gramatičkih predmeta B/H/S jezika, uz polaganje dodatnih ispita iz predmeta dodiplomskog studija B/H/S jezika i književnosti, koje će odrediti Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, i prikupiti potreban broj ECTS bodova iz glavnih i obveznih predmeta.Također, može upisati magistarski studij kandidat, koji ima preporuku 2 nastavnika iz užeg područja dodiplomskog studija koji će dati pozitivnu ocjenu o sposobnosti kandidata za nastavak studija.Za sve kandidate obavezno je uz B/H/S poznavanje još jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, turski, arapski, talijanski i dr.).
3.5.Ishodi učenja Studenti proširuju i dalje razvijaju

 • sposobnost lingvističke analize, strukture i upotrebe B/H/S jezika
 • sposobnost filmske interpretacije književnih djela
 • razvijaju sposobnosti kod primjene interkulturalnog pristupa  u tumačenju književnih djela
 • sposobnost korištenja strategija učenja i poučavanja jezičkih znanja i vještina
 • sposobnost upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija i pronalaženje interferencija, te primjena tehnika znanstvenog i istraživačkog rada
 • proširuju znanja u književno znanstvenoj terminologiji i metodologiji
 • sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkog promišljanja procesa učenja i poučavanja B/H/S jezika i književnosti
 • sposobnost pronalaženja informacija
 • sposobnost kritičkog promatranja i valoriziranja književnih tekstova, ali i jezičke građe
3.6.Mogućnost zapošljavanja (popis mogućih poslodavaca) i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja (priložiti) Studenti će na osnovu stečenih znanja, vještina i sposobnosti moći da se zaposle u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici B/H/S jezika  i književnosti, u izdavaštvu i bibliotečkim oblastima (knjižarstvo), u medijskim i kulturnim ustanovama, u privrednim predstavništvima i javnim ili državnim službama u kojima se zahtijeva visoka komunikativna kompetencija.
3.7.Mogućnost nastavka studija Mogućnost nastavka studija na trećem ciklusu – doktorski studij
3.8.Dodiplomski studij s kojeg je moguć upis na predloženi studij Završen dodiplomski studij iz B/H/S jezika i književnosti (diploma profesore B/H/S jezika i književnosti nakon četverogodišnjeg studija), 240 ECTS poena ili završen neki drugi srodni četverogodišnji dodiplomski studij uz minimalno 40 ECTS poena iz gramatičkih predmeta B/H/S jezika, te, u oba slučaja prosjek ocjena dodiplomskog studija najmanje 8.
4. OPIS  STUDIJSKOG PROGRAMA
4.1.Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem EC(A)TS bodova-nastavni plan (prilog: Tabela 2)
4.2.Opis svakog predmeta-nastavni program (prilog: Tabela3)
4.3.Struktura studija (broj semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare) Nastava traje 2 semestra (1 akademska godina).Broj studenata na predavanjima i vježbama zavisi od broja upisanih studenata. Broj studenata na vježbama pravi se prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona)
4.4.Uslovi upisa u sljedeći semestar Odslušan i ovjeren prethodni semestar
4.5. Završetak studija:
 • Način završetka studija

Završni magistarski rad

 • Uslovi za odbranu završnog/diplomskog rada
Položeni svi ispiti studija
 • Postupak odbrane završnog/diplomskog rada
Rad se brani pred komisijom

 

Back To Top