skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email
 • OPĆE INFORMACIJE
  • Naziv studijskog programa
bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • Šef/voditelj studijskog programa
doc.dr. Muris Bajramović
  • Nivo studijskog programa
I ciklus: dodiplomski
  • Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetkustudija
profesor  bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 • UVOD
2.1.Razlozi za pokretanje studija Pošto naša društvena zajednica ulazi u savremene evropske tokove života i rada, poslovanja i društvenog djelovanja, neophodno je činiti i značajne promjene u načinu obrazovanja novih kadrova fleksibilnijim formama studija kako za nastavne pozive tako i druge vidove društvenog djelovanja – što znači da će otvaranjem navedenog odsjeka biti otvorene mogućnosti studiranja i sticanja zvanja profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, koji će moći odgovoriti različitim zahtjevima i potrebama društva: da budu profesori u osnovnim i srednjim školama, da mogu raditi stručne i odgovorne poslove u medijskim i izdavačkim kućama, kulturnim i pedagoškim institucijama, državnim organima –  da njeguju i razvijaju ljepotu pisane i kazane riječi.
2.2.Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru
 • broj osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona
 • broj učenika u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona
 • broj angažiranih i broj nedostajućih nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u osnovnim školama
 • broj angažiranih i broj nedostajućih profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u srednjim školama
 • nepovoljna starosna struktura postojećih radno angažiranih nastavnika i profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
2.3.Usklađenost s misijom i strategijom OJ/Univerziteta Studij jezika i književnosti temeljni je studij na svakom univerzitetu koji razvija humanističke, pedagoško-psihološke i edukacijske  naučne i stručne discipline. Taj studij predstavlja kulturološki i društveni identitet i integritet Bosne i Hercegovine. Stoga je u interesu Univerziteta da unutar svojih organizacionih jedinica ima i studij bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.
2.4.Uporedivost studijskog programa s programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire Program studija je usklađen sa programskim studijima iste vrste na univerzitetima u Bosni i Hercegovini
2.5.Povezanost s lokalnom zajednicom (privreda, javne institucije)  povezanost sa osnovnim i srednjim školama i institucijama u oblasti kulture (muzej, biblioteka, pozorište, medijske kuće)
3. OPĆI DIO
3.1.Naučno-stručno područje studijskog programa B/H/S jezik i književnost
3.2.Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 godine
3.3.Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova
3.4.Uslovi upisa na studij Položen prijemni ispit
3.5.Ishodi učenja
 • poticanje i razvijanje svijesti o važnosti jezika i književnosti u nacionalnoj kulturi, kao i o važnosti nacionalne kulture
 • primjena stečenih znanja iz historije b/h/s jezika, dijalektologije i standardnog b/h/s jezika (povezivanje znanja iz različitih jezičkih disciplina i rješavanje novih i složenih problema)
 • primjena stečenih znanja iz bosanskohercegovačke književnosti i kulture te njihovo povezivanje s lingvističkim znanjima
 • interpretiranje različitih književnih tekstova
 • povezivanje nastavnih sadržaja predmeta b/h/s jezika s ostalim sastavnicama predmeta (književnošću, usmenim i pismenim izražavanjem, medijskom kulturom),  kao i s ostalim nastavnim
 • predmetima
 • samostalna izrada nastavnih materijala
 • analiza i adekvatna primjena postupaka naučne i školske interpretacije književnog teksta
 • sposobnost pisanja stručnog rada iz područja obuhvaćenih studijem (književne kritike, prikaza, recenzije i sl.)
 • sposobnost pisanja kraćeg naučnog  rada iz područja lingvistike i književnosti
 • ispravno služenje savremenim pojmovima iz svih područja koje obuhvata studij
3.6.Mogućnost zapošljavanja  i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe ovaj studij mogu raditi u školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori, medijatori…
3.7.Mogućnost nastavka studija nastavak studija na drugom ciklusu – postdiplomski studij/master studij
4. OPIS  STUDIJSKOG PROGRAMA
4.1.Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem EC(A)TS bodova-nastavni plan (prilog: Tabela 2)
4.2.Opis svakog predmeta-nastavni program (prilog: Tabela3)
4.3.Struktura studija (broj semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare) Nastava traje 8 semestara (4 akademske godine).Broj studenata na predavanjima i vježbama zavisi od broja studenata upisanih na pojedinu godinu studija. Broj studenata na vježbama pravi se prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona).
4.4.Uslovi upisa u sljedeći semestar odslušan i ovjeren prethodni semestar
4.5. Završetak studija:
 • Način završetka studija

Završni dodiplomski rad

 • Uslovi za odbranu završnog dodiplomskog rada
položeni svi ispiti dodiplomskog studija
 • Postupak odbrane završnog dodiplomskog rada
Rad se brani pred mentorom (i komentorom).

 

Back To Top