skip to Main Content

Završeni

2014

Elma Čamdžić

“Razvijanje komunikativnih vještina njemačkog kao drugog stranog jezika od šestog do devetog razreda osnovne škole”

Mentor: Van. prof. dr. Memnuna Hasanica

2015

Aida Sakić

“Strategije učenja u nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika u višim razredima osnovne škole”

Mentor: Van. prof. dr. Memnuna Hasanica

Emina Tufekčić

Filmska adaptacija Süskindova romana Parfem

Mentor: Van. prof.dr. Željko Uvanović

Maja Zilić

Frazemi u bosanskohercegovačkim udžbenicima njemačkog jezika

Mentor: Prof.dr. Zrinka Ćoralić

2016

Lejla Halilović

Pozitivni i negativni utjecaj prvog stranog jezika na usvajanje drugog stranog jezika

Mentor: Prof.dr. Zrinka Ćoralić

Rajna Jović

Filmska adaptacija romana „Ruski disko“ Vladimira Kaminera

Mentor: red. prof. dr. Željko Uvanović

Dijana Sović

Usporedba filma „Sunčana aleja“ Leandera Haußmana i romana „Na kraćem dijelu Sunčane aleje“ Thomasa Brussiga sa analizom filma

Mentor: red. prof. dr. Željko Uvanović

Marija Tomić

Njemački frazemi sa komponentom boja i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku

Mentor: Prof.dr. Zrinka Ćoralić

U izradi

2015

Martina Batić

Tvorba imenica uz pomoć njemačkih sufiksa –heit,  –keit i –igkeit i njihovi prevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Mentor: Doc.dr. Amela Ćurković

2016

Harun Alić

Orijentalizmi u bosanskom i njihovi ekvivalenti u njemačkom jeziku u djelima „Derviš i smrt“ Meše Selimovića i „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića

Mentor: Van. prof. dr. Belma Šator

Danijela Bradarić

Frazemi u njemačkim horoskopima i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Mentor: Van. prof. dr. Memnuna Hasanica

Amer Hedžić

Kontrastivna analiza frazeoloških izraza u njemačkom i B/H/S jeziku u romanu Güntera Grassa „Dok ljuštim luk“

Mentor: Red. prof. dr. Tomislav Talanga

Alisa Herceg

Anglizmi u njemačkom poslovnom jeziku

Mentor: Doc.dr. Amela Ćurković

Selma Fetić

Intelektualac i diktature (starozavjetnog Izraela i NJDR-e) u tri romana Stefan Heyma i u Diethard Klanteovoj filmskoj adaptaciji „Die Frau des Architekten“

Mentor: Van. prof.dr. Željko Uvanović

Slobodanka Omerović

Somatički kinegrami u njemačkom i prevodni ekvivalenti u B/H/S jeziku

Mentor: Van. prof. dr. Memnuna Hasanica

Back To Top